O ZWIERZowej

Akcji Kastracja!

Jedynym humanitarnym i skutecznym sposobem na zlikwidowanie bezdomności zwierząt domowych jest wprowadzenie powszechnej kastracji i trwałego znakowania:

 • zwierząt bezdomnych,
 • kotów wolno żyjących,
 • zwierząt przebywających pod opieką właścicieli lub ich opiekunów.

Kastracja zwierząt bezdomnych oraz kotów wolnożyjących to zadania obowiązkowe gmin realizowane w ramach gminnych programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt. Kastracje zwierząt właścicielskich gminy mogą realizować dodatkowo w ramach programu – jednak wszystkie dotychczasowe doświadczenia oraz zalecenia Najwyższej Izby Kontroli wskazują, że wszystkie wyżej wskazane grupy zwierząt powinny zostać objęte powszechnym znakowaniem i kastracją.


Zalety

Kastracji

Przeprowadzanie zabiegów kastracji u zwierząt domowych to najbezpieczniejsze i najpewniejsze zabezpieczenie ich przed rozmnażaniem się. To rozwiązanie zapobiega przychodzeniu na świat niechcianych szczeniąt i kociąt, zapewnia zdrowie samicom, jak też ogranicza wałęsanie się samców.

Zalety

Znakowania

Dzięki trwałemu oznakowaniu (zachipowaniu) zwierzęcia, zapewniasz mu szybki powrót do domu w przypadku zagubienia się, co zapobiega:

 • trudnym sytuacjom, na które narażone jest błąkające się zwierzę, w tym utratę zdrowia, a nawet życia;
 • stresowi i utracie więzi ze zwierzęciem przez jego opiekuna;
 • wydatkowaniu środków finansowych na wyłapywanie i opiekę nad zwierzęciem znalezionym przez Gminę.

W ramach ZWIERZowej Akcji Kastracja! wspieramy:

Gminy
Wiejskie i
Miejsko-Wiejskie

we wprowadzaniu na ich terenie bezpłatnej dla mieszkańców Gminy kastracji i znakowania zwierząt domowych oraz kotów wolno żyjących.


Organizacje i osoby
działające na rzecz ochrony zwierząt

w nawiązywaniu współpracy z włodarzami gmin i urzędami na rzecz inicjowania w gminach bezpłatnych programów kastracji zwierząt i ich znakowania.


Zapewniamy

Szkolenia dla uczestników

Uczestnikom Programu zapewniamy cykl szkoleń:

 1. osobom pracującym w urzędach gmin – szkolenia w zakresie tworzenia i realizacji programu oraz humanitarnego traktowania zwierząt
 2. osobom działającym na rzecz zwierząt w ramach organizacji lub indywidualnie – szkolenia, które pomogą nawiązać współpracę z gminami i działać na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Edukacja i informowanie o potrzebie kastracji i znakowania zwierząt właścicielskich

Każdy uczestnik Programu otrzyma pakiet materiałów edukacyjnych i informacyjnych dot. przeciwdziałania bezdomności, promocji kastracji oraz znakowania zwierząt właścicielskich.

Dodatkowo pakiety informacyjne otrzymają współpracujące w Programie gminy.


Wsparcie finansowe dla gminy

Wsparcie finansowe realizowane będzie w formule „pół na pół”. Fundacja przekaże 5 000 zł na kastrację zwierząt właścicielskich oraz kotów wolnożyjących, kiedy Gmina zobowiąże się przekazać również 5000 zł.

Wsparcie w trakcie procesu współpracy z gminami

Uczestnicy Programu będą mogli korzystać z indywidualnego wsparcia ekspertów z zakresu współpracy z gminami w obszarze zwalczania bezdomności zwierząt.


Wsparcie dla gmin w zakresie tworzenia programów i dokumentów niezbędnych do wprowadzenia Akcji Kastracja!

Gminom, które zdecydują się na uczestniczenie w ZWIERZowej Akcji Kastracja! zapewniamy merytoryczne wsparcie w zakresie gotowych zapisów w programach i umów z lekarzami weterynarii.

Materiały informacyjne o Akcji Kastracja! i zasadach opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz materiały promujące Akcje w Gminie

Dostarczymy Gminą wysokiej jakości informatory o opiece nad kotami wolnożyjącymi oraz zapobieganiu bezdomności.

Każda gmina otrzyma także spersonalizowane plakaty oraz ulotki promujące akcję wśród swoich mieszkańców.

Informacja Ogólna o ZWIERZowej Akcji Kastracja! 2021/22

I. ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU

ZWIERZowa Akcja Kastracja! jest projektem (dalej również jako: „Projekt”), ma na celu istotne zmniejszenie liczby zwierząt bezdomnych oraz ich humanitarne traktowanie na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Cel ten ma zostać zrealizowany dzięki:

 1. wprowadzeniu w gminach, do prawa lokalnego, i wdrożenie finansowania i propagowania sterylizacji/kastracji zwierząt, tj. zadań określonych w art. 11a ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2020 poz. 638);
 2. współpracy pomiędzy Fundacją ZWIERZ, organami uchwałodawczymi i wykonawczymi gmin oraz działaczami i organizacjami lokalnymi w realizacji zadań, o których mowa w lit. a;
 3. podniesieniu kompetencji osób zajmujących się w urzędach gmin sprawami dotyczącymi zwierząt oraz członków organizacji społecznych i osób podejmujących działania indywidualnie na rzecz zwierząt przez udział w szkoleniach;
 4. edukacji mieszkańców gmin.

II. UCZESTNICY PROJEKTU

Uczestnikami projektu są:

 • Fundacja ZWIERZ;
 • Organizacje i Osoby Współpracujące;
 • Gminy.

III. KTO MOŻE APLIKOWAĆ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

Udział w projekcie może wziąć:

 1. Każda organizacja społeczna albo osoba, która działa lub chce działać na rzecz zwierząt może zgłosić się do udziału w ZWIERZowej Akcji Kastracja!, jednak powinna mieć pewność, że chce podjąć lokalne działania na rzecz realizacji celów wskazanych, jako cele ZWIERZowej Akcji Kastracja!
 2. Każda gmina wiejska albo miejsko-wiejska, która chce efektywnie działać w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt i w tym celu przeznaczyć środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł na wprowadzenie w Gminie programu sterylizacji/kastracji oraz trwałego znakowania zwierząt właścicielskich oraz kotów wolno żyjących.

Od gmin oraz organizacji i osób uczestniczących wymagane jest spełnienie wymogów formalnych – podpisanie odpowiednio porozumień i umów, udział w szkoleniach oraz wprowadzenie odpowiednich postanowień do programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt, a także do umów z lekarzami weterynarii.

Szczegóły zostały określone w regulaminach, o których mowa w części IV.

IV. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje o zadaniach poszczególnych uczestników, szkoleniach i sposobie udzielania wsparcia przez Fundację ZWIERZ zostały zawarte w regulaminach udziału w ZWIERZowej Akcji Kastracja! tj.: Regulaminie dla Organizacji i Osób Współpracujących oraz Regulaminie dla Gmin.

Informacje o terminach i poszczególnych etapach będą ogłaszane na stronie www.akcjakastracja.org