ZWIERZowa Akcja Kastracja!

ZWIERZowa Akcja Kastracja! oparta jest na współpracy Fundacji ZWIERZ z organizacjami społecznymi, osobami działającymi lokalnie na rzecz zwierząt oraz władzami gmin i ma na celu inicjowanie lokalnych działań na rzecz ograniczenia narodzin zwierząt domowych i kotów wolno żyjących.

Gminy, które zdecydują się na uczestnictwo w projekcie oraz przeznaczą na wykonanie zabiegów kastracji/sterylizacji oraz znakowania zwierząt co najmniej 4 000 zł otrzymają od Fundacji ZWIERZ drugie 4 000 zł oraz materiały edukacyjne i informacyjne.

Organizacje społeczne oraz osoby lokalnie działające na rzecz zwierząt, które wezmą udział w projekcie, zapewniamy nieodpłatnie udział w cyklu szkoleń z zakresu prawa dot. bezdomności zwierząt, praktyki prowadzenia działań na rzecz zwierząt oraz komunikacji oraz wsparcie w nawiązywaniu kontaktu z władzami gmin.


Uczestnicy

ZWIERZowa Akcja Kastracja skierowana jest do działających na terenie województw śląskiego i opolskiego:
organizacji społecznych

których celem jest zapobieganie bezdomności zwierząt lub organizacje, które chcą wprowadzić taki cel w swojej organizacji;osób indywidualnych

które działają samodzielnie, indywidualnie na terenie gmin na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt lub chcą podjąć takie działania.

Zapoznaj się z zasadami projektu

Zwierzowa Akcja Kastracja!

Idea projektu

ZWIERZowa Akcja Kastracja skierowana jest do organizacji społecznych oraz społecznych działaczy i aktywistów, chcących realnie przeciwdziałać zjawisku bezdomności zwierząt. Opiera się na założeniu, że jedynym humanitarnym i skutecznych sposobem na walczenie bezdomności zwierząt jest wprowadzenie powszechnej kastracji zwierząt przebywających pod opieką człowieka, zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących oraz znakowanie ich.

Fundacja ZWIERZ będzie wspierać lokalne organizacje oraz aktywistów w skutecznym nawiązywaniu współpracy z samorządem na rzecz inicjowania w gminach bezpłatnych programów kastracji zwierząt. Działania oparte będą na trójstronnej współpracy Fundacji ZWIERZ, organizacji lub uczestnika oraz wytypowanych do współpracy gmin.

Wsparcie finansowe dla gminy

Wsparcie finansowe realizowane będzie w formule „pół na pół”. Każda gmina włączająca się do programu będzie zobowiązana przeznaczyć min. 4000zł na bezpłatne zabiegi kastracji zwierząt właścicielskich i kotów wolno żyjących.

My dołożymy drugą część – kolejne 4000 zł. Środki finansowe przekazywane będą gminie w drodze porozumienia w ramach umowy darowizny.

Wykorzystanie i organizacja zabiegów kastracji i znakowania zwierząt realizowana będzie przez uzgodniony zakład weterynaryjny

Szkolenia dla uczestników

Uczestnikom programu zapewniamy cykl szkoleń przygotowujących do nawiązania współpracy z gminami.

Cykl obejmuje 4 warsztaty online:

zagadnienia prawne dot. bezdomności zwierząt,

praktyka współpracy z gminami w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,

skuteczna komunikacja z przedstawicielami samorządu,

zasady i realizacja ZWIERZwej Akcji Kastracja.Edukacja i informowanie o potrzebie kastracji

Każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów edukacyjnych i informacyjnych dot. przeciwdziałania bezdomności, promocji kastracji oraz znakowania zwierząt właścicielskich. Materiały te będą wspierały podejmowane działania w terenie.

Dodatkowo pakiety informacyjne otrzymają współpracujące w ramach akcji gminy. Chcemy, aby każdy mieszkaniec poznał zalety kastracji i znakowania zwierząt.

Wsparcie w trakcie procesu współpracy z gminami

Uczestnicy programu będą mogli korzystać z indywidualnego wsparcia ekspertów z zakresu współpracy z gminami w obszarze zwalczania bezdomności zwierząt.

W okresie nawiązywania partnerstw i zawierania porozumień zarówno organizacje, osoby współpracujące, jak i gminy będą mogły skorzystać z konsultacji prawnych w zakresie ochrony zwierząt, przeciwdziałania ich bezdomności oraz kwestii związanych z uczestnictwem w projekcie.


Harmonogram projektu


 • ETAP 1:
  Rekrutacja uczestników

  Czas: 5 sierpnia - 20 września 2020 r.

  Na tym etapie zbieramy zgłoszenia od organizacji i osób chcących dołączyć do ZWIERZowej Akcji Kastracja!. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie do 5 września 2020 r. Informacje o zakwalifikowaniu do projektu przekazane zostaną do 15 września 2020 r. W kolejnym kroku podpisujemy porozumienie o współpracy.
 • ETAP 2:
  Rekrutacja uczestników

  Czas: 23 września - 15 listopada września 2020 r.

  2 etap to czas przygotowania uczestników do skutecznego prowadzenia działań w swoich społecznościach. Każdy uczestnik przejdzie cykl szkoleń złożony z 4 warsztatów online. Warsztaty poprowadzą eksperci z zakresu przeciwdziałania bezdomności zwierząt i współpracy z samorządem terytorialnym. Udział w szkoleniach jest obowiązkowy.
 • ETAP 3:
  Nawiązanie współpracy z gminami

  Czas: 15 listopada 2020 r. - 15 stycznia 2021 r.

  To czas na rozmowy z przedstawicielami wytypowanych gmin, uświadamianie o problemie bezdomności i zachęcanie do podjęcia skutecznych działań, czyli wprowadzenia powszechnej kastracji w gminie.
 • ETAP 4:
  Nawiązanie współpracy przez Fundację ZWIERZ

  Czas: 15 listopada 2020 r. - luty 2021 r.

  To okres na poznanie przez nas wytypowanych gmin do współpracy i podpisywanie porozumień z nimi.
 • ETAP 5:
  Promocja projektu w społeczności lokalnej

  Czas: do 15 maja 2021 r.

  Na tym etapie Twoją rolą będzie wsparcie gminy w promocji ZWIERZowej Akcji Kastracji wśród mieszkańców. Przekażemy Wam pakiety materiałów informacyjnych i edukacyjnych dot. kastracji i znakowania zwierząt. Jako lokalni działacze, sami najlepiej wiecie, gdzie warto powiesić plakat, gdzie zorganizować spotkanie informacyjne i jak skutecznie dotrzeć do mieszkańców.
 • ETAP 6:
  Realizacja projektu w gminach

  Czas: do 30 października 2021 r.

  To czas na wykonywanie zabiegów znakowania i kastracji. Tu też ważne jest Twoje zaangażowanie. Może będzie trzeba pomóc w zorganizowaniu transportu dla zwierząt, a może porozmawiać z niepewnymi właścicielami czworonogów.
 • ETAP 7:
  Podsumowanie i ewaluacja projektu

  Czas: do 30 listopada 2021 r.

  Ostatni etap to podsumowanie podjętych działań, świętowanie sukcesów i wyciąganie wniosków do dalszej działalności.

Szkolenia

Jak profesjonalnie i skutecznie działać na rzecz kastracji i trwałego znakowania zwierząt przebywających pod opieką mieszkańców gminy oraz kastracji kotów wolno żyjących.

Szkolenia realizowane będą online za pośrednictwem platformy internetowej w ok. 10-15 osobowych grupach. Udział w pełnym cyklu szkoleń jest obowiązkowy.


Prawne aspekty opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminach.

Terminy:
I tura 23-25.09.2020 r. w godz.: 17:30 – 20:30
II tura 21-23.10.2020 r. w godz.: 17:30 – 20:30
Forma szkolenia:
wykład/konwersatorium
Czas trwania:
3 godziny
Zakres szkolenia:
Podczas szkolenia przedstawione zostaną prawne regulacje dotyczące wykonywania opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz podejmowania działań mających na celu zapobieganie ich bezdomności przez gminy. Omówimy obowiązki gmin i sposoby ich realizacji, w tym szczegóły dotyczące wyłapywania zwierząt bezdomnych oraz zapewnienia miejsca w schronisku, opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz udzielania pomocy zwierzętom, które ucierpiały w wypadkach drogowych.

Znacząca część szkolenia obejmie kwestie wprowadzenia w gminach nieodpłatnego znakowania i kastracji psów i kotów będących pod opieką mieszkańców gminy oraz kastracji kotów wolno żyjących.

Ważne będzie też określenie działań, jakie organizacja społeczna czy mieszkaniec, mogą podjąć w celu przekonania organów gminy do realizacji nałożonych na nie obowiązków – pełnego wprowadzenia do programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności postanowień obowiązkowych i fakultatywnych.

Praktyczne aspekty współpracy z gminami w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

Terminy:

I tura 30.09-2.10.2020 r. w godz.: 17:30 – 20:30

II tura 28-30.10.2020 r. w godz.: 17:30 – 20:30

Forma szkolenia:
wykład/warsztaty

Czas trwania:
3 godziny

Zakres szkolenia:

Szkolenie obejmie praktyczne aspekty nawiązywania kontaktu z organami gminy przez osoby chcące działać na rzecz właściwej opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zmniejszenia zjawiska bezdomności. Przygotowanie się do spotkania z włodarzami gmin i jego umówienie to bardzo ważny etap, który wpłynie na efektywność w nawiązywaniu kontaktu i przekonywania do swoich racji.

Z kolei profesjonalne przedstawienie argumentów za kastracją i znakowaniem psów i kotów przebywających pod opieką właścicieli oraz kastracji kotów wolno żyjących przekona do działania oraz zapewni właściwe wykonanie zadań.

Od ekspertki z dużą praktyką we współpracy z gminami dowiesz się, jak ważne jest zapoznanie się z przepisami lokalnymi, co jeszcze powinnaś/powinieneś przeczytać, jakie dokumenty mieć ze sobą oraz z jakimi reakcjami możesz się spotkać.

Skuteczna komunikacja - jak przekonać urzędnika do swoich racji… bez przekonywania?

Terminy:
I tura 7-9.09.2020 r. w godz.: 17:30 – 20:30
II tura 4-6.11.2020 r. w godz.: 17:30 – 20:30
Forma szkolenia:
wykład/warsztaty

Czas trwania: 3 godziny


Zakres szkolenia:

Podczas szkolenia poznasz zasady wpływu społecznego sformułowane przez prof. Roberta Cialdinego oraz ich praktyczne implikacje. Dowiesz się o skutecznych sposobach na zbudowanie relacji opartej na wzajemnym zaufaniu i otwartości – co zwiększy szansę na udaną rozmowę z urzędnikami. Podczas szkolenia omówione zostaną również aspekty sztuki aktywnego słuchania – warunku wstępnego do efektywnej perswazji. W trakcie spotkania będziesz miał możliwość zapoznania się z intrapersonalnymi strategiami komunikacyjnymi, które pozwolą na samodzielne przygotowanie się do wymagających i trudnych rozmów.

Nauczysz się podstaw komunikacji opartej na faktach i wartościach/potrzebach tzw. nonviolent communication. Model tej komunikacji minimalizuje ryzyko przejścia rozmówcy do ataku lub obrony, sprzyjając jednocześnie budowaniu mostów i podejmowaniu satysfakcjonujących dla obu stron decyzji. Na koniec przedstawione poznasz najczęściej popełniane błędy utrudniające porozumienie między stronami negocjacji.

Czym jest ZWIERZowa Akcja Kastracja!

Terminy:
I tura 14-16.10.2020 r. w godz.: 17:30 – 20:30
II tura 12-13.11.10.2020 r. w godz.: 17:30 – 20:30
Forma szkolenia:
wykład/konwersatorium

Czas trwania:
3 godziny

Zakres szkolenia:

Czwarte szkolenie to będzie czas na omówienie zasad projektu, regulaminu oraz dokumentów, które trafią do gmin, a także zalecanego sposobu działania i efektywniej współpracy.

Przeprowadzimy analizę problemów lokalnych w każdej z gmin i omówimy gminne programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności oraz ich efektywność.


Jak się zgłosić do projektu?


Formularz zgłoszeniowy ZWIERZowa Akcja Kastracja

Wypełnij poniższy formularz, aby zgłosić swoją organizację do udziału w projekcie ZWIERZOWA AKCJA KASTRACJA.


Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem. Informacja o przyjęciu organizacji lub osoby prywatnej zostanie przesłana na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail do 15 września 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy będzie czynny do 5 września do godz.: 23:59.

  Zgłoś swoją organizację do udziału w projekcie


  Proponowane gminy do objęcia wsparciem w ramach Programu:
   Zgłoś się do udziału w projekcie
   Proponowane gminy do objęcia wsparciem w ramach Programu:
   Kontakt

   Masz pytania związane ze zgłoszeniem lub udziałem w projekcie ZWIERZowa Akcja Kastracja?
   Skontaktuj się z nami! Napisz kontakt@akcjakastracja.org lub zadzwoń 697 100 047

    Formularz zabezpieczony przez reCAPTCHA i Google Polityka prywatności i Regulamin

    pola oznaczone * są wymagane