O ZWIERZowej
Akcji Kastracja!


Celem ZWIERZowej Akcji Kastracja! jest zmniejszenie liczby zwierząt bezdomnych oraz upowszechnienie ich humanitarnego traktowania.

Uczestnikami Akcji! są: Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, Fundacja ZWIERZ oraz Organizacje i Osoby Współpracujące.

Sposób realizacji celu to wspólne finansowanie przez Gminy i Fundację ZWIERZ zabiegów kastracji psów i kotów utrzymywanych przez mieszkańców Gminy wraz z trwałym ich oznakowaniem (wszczepieniem mikroczipa i wpisaniem do bazy), a także zabiegów kastracji kotów wolno żyjących.

Fundacja udziela Gminom wsparcia finansowego, realizowanego w formule „pół na pół”. Oznacza to, że każda Gmina włączająca się do ZWIERZowej Akcji Kastracja! przeznacza 5 000 zł na wykonanie zabiegów, zaś Fundacja ZWIERZ przekazuje drugą część – kolejne 5 000 zł.

Kwoty te zostają wprowadzone do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023 każdej z uczestniczących w Akcji! Gmin.

Uczestnicy Akcji! przechodzą cykl nieodpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów z dziedziny ochrony praw zwierząt. Na każdym etapie realizacji projektu, Fundacja ZWIERZ zapewnia wsparcie merytoryczne w zakresie pomocy w tworzeniu programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, a także tworzeniu dokumentów niezbędnych do wprowadzenia Akcji Kastracja! w gminie.

Gminy otrzymują spersonalizowane materiały pozwalające na przeprowadzenie promocji Akcji Kastracja! wśród mieszkańców, a także informatory o zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminach oraz o opiece nad kotami wolno żyjącymi.

ZWIERzowa Akcja Kastracja! niesie za sobą szereg dodatkowych korzyści. Środki przeznaczone na jej realizację pozostają w Gminach, wspierając często najuboższe osoby w sprawowaniu opieki nad zwierzętami. Jednocześnie, działania w ramach Gminy polegające na popularyzacji kastracji i znakowania zwierząt zwiększają świadomość mieszkańców. Zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt wiąże się ze zmniejszeniem wydatkowanych z budżetu Gminy środków finansowych.

Zapraszamy do III Edycji Akcji Kastracja!

więcej

Zalety

Kastracji

Przeprowadzanie zabiegów kastracji u zwierząt domowych to najbezpieczniejsze i najpewniejsze zabezpieczenie ich przed rozmnażaniem się. To rozwiązanie zapobiega przychodzeniu na świat niechcianych szczeniąt i kociąt, zapewnia zdrowie samicom, jak też ogranicza wałęsanie się samców.

Zalety

Znakowania

Dzięki trwałemu oznakowaniu (zachipowaniu) zwierzęcia, zapewniasz mu szybki powrót do domu w przypadku zagubienia się, co zapobiega:

  • trudnym sytuacjom, na które narażone jest błąkające się zwierzę, w tym utratę zdrowia, a nawet życia;
  • stresowi i utracie więzi ze zwierzęciem przez jego opiekuna;
  • wydatkowaniu środków finansowych na wyłapywanie i opiekę nad zwierzęciem znalezionym przez Gminę.

W ramach ZWIERZowej Akcji Kastracja! wspieramy:

Gminy Wiejskie i
Miejsko-Wiejskie

we wprowadzaniu na ich terenie bezpłatnej dla mieszkańców Gminy kastracji i znakowania zwierząt domowych oraz kotów wolno żyjących.


Organizacje i osoby
działające na rzecz ochrony zwierząt

w nawiązywaniu współpracy z włodarzami gmin i urzędami na rzecz inicjowania w gminach bezpłatnych programów kastracji zwierząt i ich znakowania.


Zapewniamy

Szkolenia
dla uczestników

Uczestnikom Programu zapewniamy cykl szkoleń:

  1. osobom pracującym w urzędach gmin – szkolenia w zakresie tworzenia i realizacji programu oraz humanitarnego traktowania zwierząt
  2. osobom działającym na rzecz zwierząt w ramach organizacji lub indywidualnie – szkolenia, które pomogą nawiązać współpracę z gminami i działać na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Edukacja i informowanie o potrzebie kastracji i znakowania zwierząt właścicielskich

Każdy uczestnik Programu otrzyma pakiet materiałów edukacyjnych i informacyjnych dot. przeciwdziałania bezdomności, promocji kastracji oraz znakowania zwierząt właścicielskich.

Dodatkowo pakiety informacyjne otrzymają współpracujące w Programie gminy.


Wsparcie finansowe
dla gminy

Wsparcie finansowe realizowane będzie w formule „pół na pół”. Fundacja przekaże 5 000 zł na kastrację zwierząt właścicielskich oraz kotów wolnożyjących, kiedy Gmina zobowiąże się przekazać również 5 000 zł.

Wsparcie w trakcie procesu
współpracy z gminami

Uczestnicy Programu będą mogli korzystać z indywidualnego wsparcia ekspertów z zakresu współpracy z gminami w obszarze zwalczania bezdomności zwierząt.


Wsparcie dla gmin w zakresie tworzenia programów i dokumentów niezbędnych do wprowadzenia Akcji Kastracja!

Gminom, które zdecydują się na uczestniczenie w ZWIERZowej Akcji Kastracja!, zapewniamy merytoryczne wsparcie w zakresie gotowych zapisów w programach i umów z lekarzami weterynarii.

Materiały informacyjne o Akcji Kastracja! i zasadach opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz materiały promujące Akcje w Gminie

Dostarczymy Gminą wysokiej jakości informatory o opiece nad kotami wolnożyjącymi oraz zapobieganiu bezdomności.

Każda gmina otrzyma także spersonalizowane plakaty promujące akcję wśród swoich mieszkańców.