O akcji

Kastracja!

Jedynym humanitarnym i skutecznym sposobem na zlikwidowanie bezdomności zwierząt domowych jest wprowadzenie powszechnej kastracji i trwałego znakowania:

  • zwierząt bezdomnych,
  • kotów wolno żyjących,
  • zwierząt przebywających pod opieką właścicieli lub ich opiekunów.

Kastracja zwierząt bezdomnych oraz kotów wolnożyjących to zadania obowiązkowe gmin realizowane w ramach gminnych programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt. Kastracje zwierząt właścicielskich gminy mogą realizować dodatkowo w ramach programu – jednak wszystkie dotychczasowe doświadczenia oraz zalecenia Najwyższej Izby Kontroli wskazują, że wszystkie wyżej wskazane grupy zwierząt powinny zostać objęte powszechnym znakowaniem i kastracją.


Zalety

Kastracji

Przeprowadzanie zabiegów kastracji u zwierząt domowych to najbezpieczniejsze i najpewniejsze zabezpieczenie ich przed rozmnażaniem się. To rozwiązanie zapobiega przychodzeniu na świat niechcianych szczeniąt i kociąt, zapewnia zdrowie samicom, jak też ogranicza wałęsanie się samców.

Zalety

Znakowania

Dzięki trwałemu oznakowaniu (zachipowaniu) zwierzęcia, zapewniasz mu szybki powrót do domu w przypadku zagubienia się, co zapobiega:

  • trudnym sytuacjom, na które narażone jest błąkające się zwierzę, w tym utratę zdrowia, a nawet życia;
  • stresowi i utracie więzi ze zwierzęciem przez jego opiekuna;
  • wydatkowaniu środków finansowych na wyłapywanie i opiekę nad zwierzęciem znalezionym przez Gminę.

W ramach ZWIERZowej Akcji Kastracja! wspieramy:

Gminy
Wiejskie i
Miejsko-Wiejskie

we wprowadzaniu na ich terenie bezpłatnej dla mieszkańców Gminy kastracji i znakowania zwierząt domowych oraz kotów wolno żyjących.


Organizacje i osoby
działające na rzecz ochrony zwierząt

w nawiązywaniu współpracy z włodarzami gmin i urzędami na rzecz inicjowania w gminach bezpłatnych programów kastracji zwierząt i ich znakowania.


Zapewniamy

Szkolenia dla uczestników

Uczestnikom Programu zapewniamy cykl szkoleń:

  1. osobom pracującym w urzędach gmin – szkolenia w zakresie tworzenia i realizacji programu oraz humanitarnego traktowania zwierząt
  2. osobom działającym na rzecz zwierząt w ramach organizacji lub indywidualnie – szkolenia, które pomogą nawiązać współpracę z gminami i działać na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt.


Edukacja i informowanie o potrzebie kastracji i znakowania zwierząt właścicielskich

Każdy uczestnik Programu otrzyma pakiet materiałów edukacyjnych i informacyjnych dot. przeciwdziałania bezdomności, promocji kastracji oraz znakowania zwierząt właścicielskich.

Dodatkowo pakiety informacyjne otrzymają współpracujące w Programie gminy.


Wsparcie finansowe dla gminy

Wsparcie finansowe realizowane będzie w formule „pół na pół”. Fundacja przekaże 5 000 zł na kastrację zwierząt właścicielskich oraz kotów wolnożyjących, kiedy Gmina zobowiąże się przekazać również 5000 zł.

Wsparcie w trakcie procesu współpracy z gminami

Uczestnicy Programu będą mogli korzystać z indywidualnego wsparcia ekspertów z zakresu współpracy z gminami w obszarze zwalczania bezdomności zwierząt.


Wsparcie dla gmin w zakresie tworzenia programów i dokumentów niezbędnych do wprowadzenia Akcji Kastracja!

Gminom, które zdecydują się na uczestniczenie w ZWIERZowej Akcji Kastracja! zapewniamy merytoryczne wsparcie w zakresie gotowych zapisów w programach i umów z lekarzami weterynarii.

Materiały informacyjne o Akcji Kastracja! i zasadach opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz materiały promujące Akcje w Gminie

Dostarczymy Gminą wysokiej jakości informatory o opiece nad kotami wolnożyjącymi oraz zapobieganiu bezdomności.

Każda gmina otrzyma także spersonalizowane plakaty oraz ulotki promujące akcję wśród swoich mieszkańców.