Fundacja ZWIERZ wspiera działania podejmowane przez Gminy mające na celu zapobieganie i likwidację zjawiska bezdomności zwierząt oraz humanitarne ich traktowanie

Proponujemy wprowadzenie na terenie Gminy planów kastracji i znakowania psów i kotów utrzymywanych przez jej mieszkańców oraz kotów wolno żyjących bytujących na jej terenie.

Powszechne i jednoczesne wprowadzenie dwóch działań – kastracji i znakowania zwierząt to najbardziej skuteczna i humanitarna metoda zapobiegania bezdomności zwierząt. Trwałe ubezpłodnienie zapewni kontrolę nad liczbą przychodzących na świat zwierząt – w ten sposób zapobiegniemy narodzinom zwierząt niechcianych. Trwałe znakowanie – wszczepienie mikroczipa (transpondera) pozwoli na szybki powrót zwierzęcia do domu, zaś w przypadku kotów wolno żyjących oznakowanie ich ucha znacząco ułatwi kontrolę populacji i zapobiegnie ponownemu, niepotrzebnemu odławianiu.

Istotny wpływ tych działań na skuteczne zmniejszanie bezdomności zwierzą potwierdza Najwyższa Izba Kontroli w wynikach kontroli P/16/058 i zaleca ich stosowanie przez gminy, na których barkach spoczywa zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

Zapewniamy współfinansowanie przez Fundację ZWIERZ zabiegów kastracji oraz znakowania zwierząt.

Wiemy, że na barkach gmin spoczywa realizacja wielu zadań, proponujemy więc udzielenie wsparcia finansowego. Realizowane ono będzie w formule „pół na pół”. Każda Gmina włączająca się do Akcji Kastracja! będzie zobowiązana przeznaczyć 5000 zł na dofinansowanie zabiegów, zaś Fundacja ZWIERZ przekaże drugą część – kolejne 5000 zł.

Zabiegi, o których mowa powyżej to: kastracja psów i kotów utrzymywanych przez mieszkańców Gminy oraz kotów wolno żyjących bytujących na jej terenie. Środki finansowe przekazywane będą gminie na podstawie porozumienia i umowy darowizny, a ich wydatkowanie odbędzie się na podstawie przepisów programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przy czym koszt zabiegów będzie pokrywany w 100%

Zapewniamy wsparcie prawne podczas tworzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt.

Podstawową prawną formą działania gmin w zakresie realizacji zadań dotyczących bezdomności zwierząt jest przyjmowanie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (na podstawie art. 11a ustawy o ochronie zwierząt). Fundacja ZWIERZ proponuje skorzystanie z pomocy ekspertki, z dziedziny prawa zwierząt przy ich tworzeniu. Mowa o opiniowaniu projektów programów.

Organizujemy nieodpłatne szkolenia dla pracowników Gmin.

Dla pracowników Urzędów Gmin został przygotowany cykl szkoleń nt. obowiązków gminy w zakresie ochrony zwierząt. Szkolenia odbędą się online, za pośrednictwem platformy ZOOM, w godzinach pracy urzędów. Zakładamy aktywną formę spotkań, prosimy wiec o zapewnienie odpowiedniego sprzętu (z mikrofonem i kamerą) i dostępu do łącza internetowego.

Tematyka szkoleń to:

 1. tworzenie i realizacja programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt / 2 godziny 15 minut,
 2. humanitarne traktowanie zwierząt – zadania Gmin w zakresie pomocy zwierzętom / 2 godziny 15 minut,
 3. odbiory zwierząt w trybie art. 7 u.o.z. / 1 godzina 15 minut.

Szkolenie prowadzić będzie ekspert/ka z zakresu prawa zwierząt, prawnik/czka.

Przekazujemy Gminom materiały edukacyjne i informacyjne.

Każda Gmina otrzyma spersonalizowane materiały (plakaty i ulotki) promujące Akcję wśród mieszkańców. Otrzymają Państwo także informatory o zapobieganiu bezdomności w gminach oraz o opiece nad kotami wolno żyjącymi. Wszystkie materiały zostaną Państwu przesłane w formie elektronicznej oraz tradycyjnej.

Formularz zgłoszeniowy dla Gmin


  Zgłoś swoją gminę do udziału w projekcie

  Czy w gminnym programie przeciwdziałania bezdomności zwierząt na rok 2022 uchwalony i realizowany był program kastracji zwierząt właścicielskich? *
  taknienie wiem
  Czy w gminnym programie przeciwdziałania bezdomności zwierząt na rok 2022 uchwalony i realizowany był program kastracji kotów wolno żyjących? *
  taknienie wiem