KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Fundacja ZWIERZ Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt z siedzibą w Bieruniu przy ul. Ekonomicznej 20 (43-150), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym lub podanych na dalszych etapach ZWIERZowej Akcji Kastracja.

2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej do ZWIERZowej Akcji Kastracja.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych określonych w formularzu zgłoszeniowym uniemożliwi wzięcie udziału w ZWIERZowej Akcji Kastracji.

4. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania jest zgoda,
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W określonych przez odpowiednie przepisy przypadkach, Uczestnikom będzie także przysługiwać prawo do:

 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych.

5. W razie wątpliwości co do przysługujących praw, lub możliwości czy sposobów ich wykonywania, a także we wszelkich innych sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt:

 • mailowy: kontakt@fundacjazwierz.org,
 • telefoniczny: +48 697 100 047
 • korespondencyjny: Fundacja Zwierz, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń

6. Będziemy przetwarzać Pani\Pana dane osobowe w okresie prowadzenia rekrutacji i udziału w ZWIERZowej Akcji Kastracja! tj. do 31 grudnia 2024 r. Po upływie określonego okresu przechowywania dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.