POLITYKA PRYWATNOŚCI AKCJAKASTRACJA.ORG

Fundacja ZWIERZ będąc właścicielem strony akcjakastracj.org przywiązuję wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających stronę. Celem Polityki prywatności jest przekazanie informacji o tym jakie dane i w jaki sposób są wykorzystywane w związku z funkcjonowaniem strony oraz działalnością Fundacji Zwierz. W dalszej części umieszczono m.in. informacje o tym kto jest administratorem danych wykorzystywanych przez serwis oraz jaka jest podstawa prawna do ich przetwarzania.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami:

 • e-mail: kontakt@fundacjaZWIERZ.org
 • telefon: +48 697 100 047
 • adres korespondencyjny: Fundacja Zwierz, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń

Odwiedzający stronę akcjakastracja.org przeglądając jej zawartość akceptują uregulowania określone w niniejszej Polityce Prywatności.

DLA UŁATWIENIA:

ADMINISTRATOR, ADMINISTRATOR DANYCH – Administratorem danych osobowych, w związku z korzystaniem z portalu akcjakastracja.org lub w innych przypadkach opisanych w Polityce prywatności, jest:

ZWIERZ Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt z siedzibą w Bieruniu przy ul. Ekonomicznej 20, 43-150 Bieruń, prowadzącą działalność na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000053582, NIP: 6462937193 – dalej określana jako ADMINISTRATOR lub Fundacja.

DANE OSOBOWE – to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden, bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przy użyciu sieci Internet korzysta z oferowanych w Serwisie Internetowym funkcjonalności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – niniejszy dokument.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 • KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ – DANE GROMADZONE PRZEZ STRONĘ WWW I URZĄDZENIA MOBILNE

W stosunku do Użytkowników odwiedzających stronę wyłącznie w celach informacyjnych zbierane są dane przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika, czyli takie dane, które są niezbędne ze względów technicznych do wyświetlenia witryny internetowej oraz zapewnienia jej stabilnego i bezpiecznego działania.

W powyższym przypadku mogą także być gromadzone dane służące rozwojowi i udoskonalaniu strony oraz jej dostosowania do potrzeb Użytkowników. Mogą to być dane dotyczące określania ilu Użytkowników odwiedziło stronę, w jaki sposób na nią trafili oraz jakimi zagadnieniami byli zainteresowani.

Gromadzone dane mogą obejmować m.in.: adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.

Strona akcjakastracja.org wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, dostosowania go do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych. Mechanizm ten można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookies w pamięci urządzenia.

 • INFORMOWANIE O DZIAŁANIACH FUNDACJI PRZY UŻYCIU MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH NP. FACEBOOK, USŁUG GOOGLE ORAZ INNYCH SERWISÓW

ADMINISTRATOR wykorzystuje na stronie akcjakastracja.org m.in. takie narzędzia jak Piksel Facebooka, Custom Audience Facebooka czy Google Ads.

Szczegółowe informacje na temat zasad działania narzędzi: Piksel Facebooka, Custom Audience Facebooka można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/about/ads.

Piksel Facebooka – to rozwiązanie pozwalające na śledzenie zachowania Użytkowników na stronie akcjakastracja.org w celu dostarczenia im spersonalizowanych komunikatów związanych z działalnością strony akcjakastracja.org oraz ADMINISTRATORA jako Fundacji. ADMINISTRATOR nie ma możliwości identyfikacji Użytkowników na podstawie danych gromadzonych przez Piksel Facebooka, jednak portal ten może połączyć te informacje z innymi, zebranymi w trakcie korzystania przez Użytkownika z portalu Facebook i wykorzystywać do własnych celów. Więcej informacji na temat ustawień preferencji dot. wyświetlanych na Facebooku reklam można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Strona akcjakastracja.org wykorzystuje także tzw. Custom Audience Facebooka. Usługa ta służy lepszemu dopasowaniu wyświetlanych Użytkownikom informacji i komunikatów dotyczących działalności strony akcjakastracja.org oraz Fundacji.  Wymaga ona przekazania usługodawcy takich danych Użytkowników jak np. numer telefonu, adres email.

Użytkownik może wyłączyć działanie Piksela Faceboka i Custom Audience wchodząc na stronę: https://www.facebook.com/ads/preferences, logując się w portalu Facebook oraz dokonując zmiany ustawień dot. reklam na swoim koncie w portalu Facebook.

Strona akcjakastracja.org wykorzystuje także spersonalizowane komunikaty Google. W celu wyłączenia ich stosowania należy wejść na stronę:  https://support.google.com/accounts/answer/2662922#stop_goog_p13n.

 • DZIAŁANIA DOTYCZĄCE RELACJI PUBLICZNYCH FUNDACJI –

w tym kontaktów z przedstawicielami mediów oraz innymi osobami wspierającymi lub mogącymi wspierać działania Fundacji.

ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe na potrzeby związane z funkcjonowaniem Fundacji, promowaniem jej działań oraz przekazywaniem do powszechnej informacji wiadomości o podejmowanych działaniach.

Powyższe może dotyczyć przetwarzania takich danych jak: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, stanowisko, nazwa i adres medium internetowego lub jego redakcji albo innego podmiotu wspierającego działania Fundacji.

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie kontaktu.

Fundacja pozyskuje dane związane z działalnością PR z Internetu i/lub innych źródeł (np. dane przekazywane przez osoby trzecie (polecenie), uzyskane z powszechnie dostępnych źródeł, lub bezpośrednio od przedstawicieli danego podmiotu) oraz dociera w ten sposób do innych osób mogących wspierać działania Fundacji.

 • OBSŁUGA KORESPONDENCJI ORAZ KONTAKTÓW TELEFONICZNYCH

ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe na potrzeby związane z funkcjonowaniem Fundacji, promowaniem jej działań oraz przekazywaniem powszechnej informacji o podejmowanych działaniach, a także utrzymywaniem relacji z osobami wspierającymi działanie Fundacji. Powyższe obejmuje także odpowiadanie na wszelkie pytania oraz udzielanie informacji na wniosek osoby zainteresowanej.

W związku z powyższym mogą być przetwarzane takie dane jak: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, informacje zawarte w treści korespondencji lub przekazywane drogą telefoniczną.

Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich wskazania może spowodować brak możliwości udzielenia informacji.

Dane dotyczące korespondencji mogą być przetwarzane w związku z realizacją obowiązku informacyjnego lub innych praw osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie może także być związane z uzasadnionym interesem ADMINISTRATORA – jakim jest zapewnienie funkcjonowania Fundacji i promowanie jej działań. W pozostałych przypadkach dane przekazane w związku z zapytaniem będą przetwarzane na podstawie zgody osoby zainteresowanej, przy czym przekazanie zapytania wraz z podaniem danych osobowych poczytuje się za zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zapytania.

 • ZAWIERANIE UMÓW

Jeżeli w ramach realizacji działalności Fundacji dojdzie do zawarcia umowy ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego wykonywania Umowy oraz realizacji wszelkich zobowiązań z niej wynikających. Zakres przetwarzanych danych jest zależy od zawieranej umowy oraz formy prawnej jej stron. W szczególności będzie on obejmował dane takie jak: imię i nazwisko, nazwa osoby prawnej, adres, NIP, REGON, KRS, i/lub inne dane związane z realizacją danej umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować utrudnieniem, a w skrajnym przypadku, uniemożliwieniem zawarcia i realizacji Umowy.

 • USTALANIE, DOCHODZENIE i OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI

ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe w celu realizacji uzasadnionego interesu obejmującego ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnym roszczeniami jakie mogą się pojawić w związku z działalnością Fundacji. Zakres danych przetwarzanych w związku z powyższym zależny jest od rodzaju danego roszczenia oraz procesu, którego to roszczenie dotyczy. W szczególności mogą to być dane takie jak: imię, nazwisko, adres email, informacje o wyrażonych zgodach, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub rozmiarów poniesionej szkody.

PODSTAWA PRAWNA

Dane o których mowa powyżej są przetwarzane na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13-14 RODO.
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – za prawie uzasadniony interes należy uznać prawo ADMINISTRATORA do:
  • dochodzenia lub obrony roszczeń czy zapewnienia bezpieczeństwa informacji, osób lub mienia,
  • dążenie do poprawy jakości oferowanych świadczeń (np. niniejszego serwisu),
  • działań związanych z zapewnieniem realizacji celów statutowych oraz funkcjonowania Fundacji, a także promowaniem informacji o podejmowanych przez nią działaniach.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

ADMINISTRATOR informuje, iż w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo odmowy oddania danych jednak może to skutkować brakiem możliwości skorzystania z określonych funkcjonalności strony, realizacji określonych działań.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Osobom, których dotyczą przetwarzane dane przysługuje także prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii:

osoba, której dane dotyczą ma możliwość przekazania zapytania, czy ADMINISTRATOR przetwarza jej dane osobowe. Jeśli tak jest, ma ona wówczas prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje o tym, jak przetwarzane są jej dane, a także otrzymać kopię swoich danych osobowych. Przy czym Fundacja może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych za drugą i kolejne kopie danych osobowych.

 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.

Na zasadach określonych w treści RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz określonych przez te przepisy przypadkach, Osobom, których dane dotyczą będzie także przysługiwać prawo do:

 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADMINISTRATORA, np. w związku z:

– przekazywaniem powiadomień związanych ze zbiórką,

– kierowaniem ze spersonalizowanych informacji na Facebooku, w usługach Google oraz innych serwisach,

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

osoba, której dane dotyczą ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co skutkuje tym, że w okresie ograniczenia przetwarzania ADMINISTRATOR może konkretne dane osobowe wyłącznie przechowywać. Prawo to znajdzie zastosowanie np. w sytuacji gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający zweryfikować prawidłowość tych danych;

– Fundacja nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

 • usunięcia danych osobowych:

osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać usunięcia wszystkich lub wybranych danych osobowych, jeżeli, m.in.:

– dane osobowe nie są już konieczne (niezbędne) do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a stanowiła ona jedyną podstawę do przetwarzania danych przez Fundację;

– osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu i sprzeciw ten był zasadny,

 • przenoszenia danych osobowych:

osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyła ADMINISTRATOROWI, a które są przetwarzane na podstawie jej zgody lub zawartej z tą osobą umowy. Osoba której dane dotyczą może żądać przesłania tych danych, w powszechnie używanym formacie, do innego administratora danych, o ile będzie to technicznie możliwe.

W razie wątpliwości co do przysługujących praw, lub możliwości czy sposobów ich wykonywania, a także we wszelkich innych sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt:

 • mailowy: kontakt@fundacjazwierz.org
 • telefoniczny: +48 697 100 047
 • korespondencyjny: Fundacja Zwierz, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI

Prowadzenie strony akcjakastracja.org wymaga korzystania przez nas z usług wyspecjalizowanych podmiotów którym udostępniamy dane osobowe. Są to podmioty świadczące dla nas, m.in. usługi:

 • prawne,
 • audytowe,
 • informatyczne (IT),
 • programistyczne,

Dostawcy usług, z którymi współpracujemy mają siedziby głównie w Polsce oraz w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Duża część globalnych spółek informatycznych, z których usług korzystamy (np. Google, Facebook), ma swe siedziby w Irlandii lub na Malcie.

W przypadkach, gdy korzystamy z usług podmiotów mających swą siedzibę poza EOG, np. w USA (np. Google LLC, która świadczy na naszą rzecz usługę Google Analytics) Fundacja zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych Użytkowników. W szczególności, w przypadku przekazywania danych do USA, współpracujemy z podmiotami, które uczestniczą w programie „Tarcza Prywatności UE-USA” (Privacy Shield) lub zobowiązały się do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie  w oparciu o m.in. właściwą decyzję Komisji, a w jej braku – z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń opisanych w art. 46 i 47 RODO, np. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję.

ORGANY I INSTYTUCJE

Dane osobowe mogą zostać także przekazane organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. Policji, prokuraturze, sądom, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organom podatkowym, organowi nadzoru nad Fundacją, administratorowi portalu zbiórek publicznych) lub osobom trzecim, jeśli żądanie będzie miało swoją podstawę prawną.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • dane przetwarzane na podstawie zgody: do momentu, w którym zgoda zostanie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 • dane przetwarzane w związku z umową, której Użytkownik lub Jego pracodawca lub zleceniodawca jest stroną: przez cały okres trwania określonej umowy, a po jej ustaniu przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, prawa podatkowego, lub innych przepisów prawa, albo gdy będzie to zasadne, do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, co do przetwarzania przez nas danych osobowych;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego obowiązku ciążącego na ADMINISTRATORZE: w okresach wskazanych przez odpowiednie przepisy prawa – adekwatnie do danego obowiązku prawnego. W przypadku plików cookie -dane są przechowywane do czasu, aż dany plik cookie straci ważność albo zostanie przez usunięty przez Użytkownika.
 • dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADMINISTRATORA: przez okres niezbędny do realizacji danego interesu.

PLIKI COOKIES

Informujemy że podczas korzystania ze strony akcjakastracja.org w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje, w szczególności pliki tekstowe zwane „cookies”. Pliki cookies zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów urządzenia i statystyki oraz unikalny numer. Pliki cookies są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki cookies oraz podobne technologie nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Pliki cookies oraz podobne technologie dopiero w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację tej osoby fizycznej, mogą stanowić dane osobowe.

ADMINISTRATOR wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Mechanizm ten można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie cookies w pamięci urządzenia.

Pliki cookies pozwalają na utrzymanie sesji, prawidłowe działanie i wyświetlanie serwisu, cofanie się do oglądanych wcześniej stron, a także wyświetlanie: mapy dojazdu, filmów zamieszczonych w serwisie YouTube oraz integrowanie serwisu z mediami społecznościowymi.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Większość przeglądarek automatycznie przechowuje pliki cookies na urządzeniu Użytkownika. Użytkownicy mogą także zarządzać zapisywaniem cookies osobiście, na przykład poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki lub usunięcie przechowywanych cookies. Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików cookies. Wyłączenie/usunięcie plików cookies może jednak skutkować tym, że niektóre funkcje naszej strony internetowej nie będą działać w oczekiwany sposób.

Informacje o tym, jak wyłączyć obsługę plików cookies można znaleźć przy użyciu funkcji pomocy w przeglądarce Użytkownika. Wyłączenie/usunięcie plików cookies dotyczy wyłącznie przeglądarki, w której dokonano tej czynności. Dlatego też w innych przeglądarkach należy powtórzyć czynność wyłączenia/usunięcia plików cookies.

NARZĘDZIA ANALITYCZNE GOOGLE (GOOGLE ANALYTICS, MANAGER TAGÓW)

Strona akcjakastracja.org korzysta z usług, które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Użytkownika z serwisu (dalej narzędzia analityczne) wykorzystujących pliki cookies. Użytkownik, w każdej chwili może zmienić ustawienia plików cookie poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce.

GOOGLE ANALITYICS

Google Analytics jest systemem statystyk zbierającym dane na temat użytkowników odwiedzających serwis.

Google Analytics podczas analizy ruchu na stronie internetowej zbiera na przykład takie dane:

 • jak użytkownik trafił do serwisu (poprzez wyszukiwarkę, czy odesłanie z innej strony, czy bezpośrednio wpisując ręcznie adres strony w przeglądarce)?
 • w jakim miejscu użytkownik fizycznie przebywa (państwo, miasto)?
 • z jakiego oprogramowania użytkownik korzysta (system operacyjny, przeglądarka, rodzaj urządzenia)?
 • jak użytkownik zachowywał się na stronie (jak długo przebywał na konkretnej podstronie, ile podstron odwiedził)?

Po szczegółowe informacje o zasadach, na jakich usługa Google Analtyics zbiera i przetwarza dane zapraszamy na stronę: „Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów?” (znajdującą się pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/ lub pod innym adresem URL, który Google może udostępniać od czasu do czasu).

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przesyłaniu informacji zebranych przez pliki cookies do Google w ramach Google Analytics poprzez pobranie odpowiedniej wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ponadto Użytkownik ma możliwość wyłączenia spersonalizowanych komunikatów Google – https://support.google.com/accounts/answer/2662922#stop_goog_p13n.

GOOGLE SEARCH CONSOLE

To usługa Google, która pomaga monitorować pozycję witryny w wynikach wyszukiwania Google. Dodatkowo Search Console pomaga w monitoringu aktualnych problemów związanych z indeksacją strony, w tym również dotyczących złośliwego oprogramowania oraz spamu.

TAG MANAGER

Strona akcjakastracja.pl wykorzystuje także Manager Tagów Google. Narzędzie to samo w sobie nie zbiera danych osobowych, pomaga jednak w zamieszczaniu tagów i zarządzania nimi. Tagi są to niewielkie elementy kodu, które służą między innymi do pomiaru ruchu i zachowań Użytkowników, rejestrowania efektów działania reklam internetowych, prowadzenia remarketingu. Tag Manager odnotuje także, zaprzestanie odwiedzin na stronie akcjakastracja.org. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/ .

HOTJAR

Hotjar to narzędzie służące do analizy zainteresowania użytkowników poszczególnymi elementami serwisu. Tworzy ono „mapy kliknięć” oraz bada, jak bardzo użytkownicy są zaangażowani na stronie (np. pod kątem jej przewijania). Hotjar może także rejestrować zachowania Użytkowników.

Hotjar zapisuje w szczególności zanonimizowany numer IP urządzenia Użytkownika, rozmiar ekranu urządzenia Użytkownika, typ urządzenia Użytkownika, informacje dotyczące przeglądarki internetowej, kraj, z którego generowany jest ruch na stronie, preferowany język wyświetlania witryny. Te dane są gromadzone przez Hotjar Limited w postaci spseudonimizowanego profilu użytkownika. Ani Hotjar Limited, ani Fundacja nie wykorzystują tych danych, by zidentyfikować poszczególnego Użytkownika, ani nie łączą tych danych z innymi danymi. Narzędzie Hotjar pozwala nam lepiej poznać interakcje Użytkowników z naszym Portalem oraz zdiagnozować i wyeliminować błędy, które utrudniają komunikację z naszymi Użytkownikami.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się zapisywaniu danych przez dostawcę narzędzia analitycznego korzystające ze strony: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/.

W przypadku, gdy Użytkownik korzysta ze strony akcjakastracja.org na urządzeniu mobilnym, dodatkowe informacje w zakresie ustawień plików cookies można znaleźć także na stronach internetowych ich producentów.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W celu uaktualnienia informacji zawartych w Polityce prywatności oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, i Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu dokumentu. Prosimy o regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.