Regulamin Współpracy z Gminami

I. ZAŁOŻENIA I CELE WSPÓŁPRACY

Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy „ZWIERZ” Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt (dalej jako: „Fundacja ZWIERZ”) z Gminami, które przystąpiły do ZWIERZowej Akcji Kastracja! w ramach edycji II (2021/2022).

Celem projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! (dalej również jako: „Projekt”) jest zlikwidowanie zjawiska bezdomności zwierząt oraz poprawa jakości utrzymywania zwierząt domowych na terenach Gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Działania w ramach Projektu polegają na nawiązaniu współpracy z Gminami wiejskimi i miejsko-wiejskimi oraz osobami i organizacjami działającymi na ich terenie, które będą działać lokalnie na rzecz podejmowania i wykonywania zadań określonych w Projekcie (dalej zwanymi także: „Organizacjami i Osobami Współpracującymi”). Główne działania w Projekcie to:

 1. kastracja i trwałe znakowanie psów i kotów będących pod opieką mieszkańców Gminy (zadanie fakultatywne Gmin na podstawie art. 11a ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, dalej jako: u.o.z.),
 2. kastracja i trwałe znakowanie kotów wolno żyjących (zadanie obligatoryjne Gmin na podstawie art. 11a ust. 2 pkt 2 u.o.z.).

W ramach współpracy Fundacja „ZWIERZ” udzieli wsparcia Gminom, które wezmą udział w ZWIERZowej Akcji Kastracja! we wprowadzeniu i zrealizowaniu powyżej wskazanych działań na ich terenie. Wsparcie polegać będzie na:

 1. przekazaniu każdej z Gmin środków finansowych w wysokości 5 000,00 zł (pięciu tysięcy złotych zero groszy) na wykonanie zabiegów kastracji oraz trwałego znakowania psów i kotów będących pod opieką mieszkańców Gmin i kotów wolno żyjących, pod warunkiem przekazania przez te Gminy kwoty co najmniej tej samej wysokości, na ten sam cel;
 2. zapewnieniu nieodpłatnie udziału osobom zajmującym się w Gminach kwestiami ochrony zwierząt w szkoleniach z zakresu prawa ochrony zwierząt, w szczególności dotyczących zapobiegania ich bezdomności;
 3. zapewnieniu udziału w szkoleniach osobom i organizacjom działającym na terenie Gminy, które będą działać lokalnie na rzecz podejmowania i wykonywania zadań określonych w Projekcie (Organizacje i Osoby Współpracujące);
 4. zaopiniowaniu projektów programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (dalej również jako: „program”) przygotowanych przez Gminy oraz przekazaniu treści norm proponowanych do wprowadzenia w tych aktach – w szczególności z zakresie zadań wyznaczonych dla Projektu;
 5. przekazaniu Gminom materiałów informacyjnych dotyczących wprowadzenia kastracji i znakowania zwierząt w Gminie oraz ulotek i plakatów informacyjnych dla mieszkańców Gmin dotyczących realizowania zadań Projektu;
 6. wspieraniu Gmin podczas wykonywania przez nie poszczególnych zadań – między innymi w tym celu zostanie uruchomiona Infolinia Konsultacyjna, a także przeszkolone Organizacje i Osoby Wspierające.

II. ZASADY ZGŁOSZENIA I UDZIAŁU GMIN W PROJEKCIE.

 1. Do udziału w Projekcie mogą aplikować Gminy, które spełnią łącznie trzy poniższe warunki:
  1. są Gminami wiejskimi albo Gminami miejsko-wiejskimi;
  2. na ich terenie istnieje problem bezdomności zwierząt;
  3. do tej pory nie wdrożyły zadań polegających na organizowaniu i finansowaniu kastracji i trwałego znakowania psów i kotów utrzymywanych przez mieszkańców Gminy oraz kotów wolno żyjących, bądź wdrożyły je, jednak nie uzyskały założonego skutku.

W Projekcie mogą uczestniczyć Gminy, które uczestniczyły w poprzedniej edycji ZWIERZowej Akcji Kastracja!

Fundacja ZWIERZ może odmówić przyjęcia do Projektu:

 1. Gminy, która nie wyrazi zgody na działanie według zasad określonych w niniejszym Regulaminie, porozumieniu lub umowie darowizny, których wzory stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
 2. Gminy, której program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zawiera szereg istotnych niezgodności z prawem rangi ustawowej, a Gmina odmówi dokonania zmian w tym akcie, celem dostosowania go do przepisów ustawy i orzecznictwa sądów;
 3. dużych Gmin miejsko-wiejskich, których sytuacja finansowa wskazuje na możliwość samodzielnego wdrożenia kastracji i znakowania psów i kotów utrzymywanych przez mieszkańców Gminy i kotów wolno żyjących, z tym zastrzeżeniem, że nie zamyka to Gminie możliwości skorzystania ze szkoleń i wzorów dokumentów opracowanych w ramach Projektu.

W drodze wyjątku Fundacja ZWIERZ może wyrazić zgodę na udział w Projekcie małym Gminom miejskim, jeżeli otrzymane przez Fundację ZWIERZ informacje wskazują na potrzebę wsparcia wprowadzenia na terenie tych Gmin działań przewidzianych w ramach Projektu.

 1. Sposoby nawiązania współpracy:
  1. Gminę może zgłosić do Projektu lokalna organizacja lub działająca na terenie Gminy osoba, która nawiązała współpracę z Fundacją ZWIERZ (Organizacja lub Osoba Współpracująca), działająca na zasadach określonych w Regulaminie ZWIERZowej Akcji Kastracja! dla Organizacji i Osób Współpracujących
   lub
  2. Gmina może sama zgłosić się do Projektu; nabór Gmin odbędzie się on-line, za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.akcjakastracja.org, który będzie aktywny do 15 listopada 2021 r. do godziny 23:59)

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. O przyjęciu Gmina zostanie powiadomiona mailowo w terminie do 14 dni od dnia przesłania wypełnionego formularza.

III. ETAPY PROJEKTU I CZAS ICH REALIZACJI

Na realizację Projektu składają się kolejno następujące działania:

 1. Nabór Gmin do Projektu, który prowadzony będzie w okresie od 1 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r.
 2. Przekazanie materiałów informacyjnych dotyczących Projektu, tj.:
  1. Informatora ZWIERZowej Akcji Kastracja! zawierającego również informacje prawne o tworzeniu programów;
  2. Informatora zawierającego informacje o zadaniach Gmin w zakresie opieki sprawowanej przez Gminy nad kotami.
 3. Udział w szkoleniach osób zajmujących się w Gminach sprawami z zakresu ochrony zwierząt w okresie od 15 października 2021 r. do 18 lutego 2022 r., przy czym ostatnie szkolenie dotyczące tworzenia programów odbędzie się w terminie do 15 stycznia 2022 r.
 4. Podpisanie porozumienia i umowy darowizny przez Fundację ZWIERZ z Gminą w terminie do 31 stycznia 2022 r. (co wynika z konieczności przekazania do zaopiniowania projektu programu podmiotom wskazanym w art. 11a ust. 7 u.o.z.), w uzasadnionych przypadkach Fundacja ZWIERZ ma prawo przedłużenia tego terminu według własnego uznania.
 5. Przedstawienie przez Gminę Fundacji ZWIERZ proponowanego zakładu lekarsko-weterynaryjnego i projektu umowy z lekarzem weterynarii na wykonywanie zabiegów kastracji i znakowania zwierząt – w związku z koniecznością wprowadzenia do programu informacji o zakładzie, powinno to nastąpić na co najmniej 7 dni przed przekazaniem projektu programu do zaopiniowania.
 6. Przygotowanie przez Gminę projektu programu z uwzględnieniem postanowień umożliwiających realizację zadań Projektu.
 7. Zaopiniowanie przez Fundację ZWIERZ projektu programu – w terminie 21 dni od otrzymania projektu programu, na podstawie art. 11a ust. 7 u.o.z.
 8. Przyjęcie przez Gminy programu – zgodnie z treścią art. 11a ust. 1 u.o.z. Gminy przyjmują Pogram do dnia 31 marca 2022 r.
 9. Przekazanie środków finansowych przez Fundację ZWIERZ nastąpi na rachunek bankowy Gminy, zgodnie z postanowieniami porozumienia i umowy darowizny, w terminie 21 dni od dnia podpisania tych umów, bądź w terminie 21 dni od przyjęcia programu.
 10. Promocja Projektu – Fundacja ZWIERZ przekaże Gminom indywidualnie oznakowane plakaty i ulotki promujące Projekt, Gmina zaś zapewni powszechne udostępnienie tych materiałów. W działaniu tym Gminę mogą wspierać Osoby i Organizacje Współpracujące i będzie ono realizowane do 15 maja 2022 r.
 11. Realizacja zabiegów kastracji i znakowania – rozpocznie się po przyjęciu przez Gminę programu na rok 2022 i będzie trwała do 31 października 2022 r.
 12. Przekazywanie sprawozdań z wykonanych zabiegów kastracji i znakowania – każda Gmina przesyła Fundacji ZWIERZ sprawozdanie do 15. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zabiegi takie zostały wykonane.

IV. DZIAŁANIA W RAMACH ZWIERZOWEJ AKCJI KASTRACJA!

 1. Udział w szkoleniach osób, które w Gminie wykonują zadania dotyczące ochrony zwierząt.

  Szkolenia będą prowadzone on-line (przy wykorzystaniu platformy internetowej ZOOM) i zostaną przeprowadzone w godzinach pracy urzędów Gmin. Udział w szkoleniach jest obowiązkowy wymaga od uczestników dostępu do Internetu, posiadania głośników, mikrofonu oraz kamery internetowej umożliwiających połączenie się i aktywne uczestnictwo.

Tematyka szkoleń to:

 1. tworzenie i realizacja programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt / 2 godziny 15 minut,
 2. humanitarne traktowanie zwierząt – zadania Gmin w zakresie pomocy zwierzętom / 2 godziny 15 minut,
 3. odbiory zwierząt w trybie art. 7 u.o.z. / 1 godzina 15 minut.

Szkolenie prowadzić będzie ekspert/ka z zakresu prawa zwierząt, prawnik/czka.

 1. Wprowadzenie ZWIERZowej Akcji Kastracja! do programów opieki nad zwierzętarni bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Wydatkowanie środków finansowych przez Gminę na cele określone w Projekcie, a więc na kastrację i znakowanie psów i kotów utrzymywanych przez osoby mieszkające na jej terenie oraz kotów wolno żyjących powinno odbywać się na podstawie regulacji zawartych w przyjmowanej co roku przez Radę Gminy uchwale zawierającej program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Co za tym idzie środki przekazane przez Gminę, jak też przez Fundację ZWIERZ, jak też zasady ich wydatkowania, powinny zostać określone w programie, co oznacza, że program powinien zawierać następujące postanowienia:

 1. zasady poddawania kastracji i znakowaniu kotów wolno żyjących, w tym postanowienia kto te zwierzęta wskaże i odłowi oraz przewiezie do zakładu lekarsko-weterynaryjnego (konieczne jest wskazanie zakładu), gdzie zwierzęta te zostaną przetrzymane po zabiegu, zasady ponownego wypuszczenia ich na wolność lub przekazania do adopcji oraz określenie środków jakie zostały przeznaczone na to działanie;
 2. zasady ubiegania się przez mieszkańców Gminy o darmową kastrację i znakowanie psów i kotów, w tym kto i gdzie może się zgłosić w tej sprawie, określenie czy są wymogi dodatkowe, jak np. potwierdzenie wykonanego szczepienia na wściekliznę, zakres opłacanych usług oraz środki przeznaczone na to działanie.
 3. zasady finansowania zabiegów – Gmina pokrywa koszt zabiegów w 100%, tj. 50% stanowią środki gminne i 50% stanowią środki otrzymane przez Gminę z Fundacji ZWIERZ.

Zabiegi, o których mowa w Projekcie to:

 1. kastracja suki/psa lub kotki/kota utrzymywanej/ego przez mieszkańca Gminy oraz kotki/kota wolno żyjącej/ego – działanie dotyczy samic (mowa o przeprowadzeniu zabiegu owariohisterektomii, to jest usunięcia jajników i macicy), jak i samców (w przypadku których zostają usunięte jądra);
 2. trwałe oznakowanie:
  1. w przypadku suk/psów i kotek/kotów przebywających pod opieką mieszkańców Gminy mowa o elektronicznym oznakowaniu przez wszczepienie mikroczipa (transpondera), a następnie wpisaniu do Międzynarodowej Bazy Danych Safe Animal bądź innej ogólnopolskiej lub międzynarodowej bazy zwierząt oznakowanych działającej na terenie Polski i zarejestrowanej w Europetnet;
  2. w przypadku kotów wolno żyjących (kotek i kocurów) wymagane jest oznakowanie zwierzęcia co najmniej przez widoczne nacięcie ucha, np. w kształcie litery „v” z boku ucha – zabezpieczy to zwierzę przed ponownym odławianiem w celu zweryfikowania, czy zostało już wykastrowane (jest to ważne, ponieważ brak oznakowania spowoduje ponowne odłowienie i ogromny stres u zwierzęcia, a w przypadku kotki nawet ponowne otwarcie powłok brzusznych – wykonania niepotrzebnego i niebezpiecznego zabiegu).
 3. Opiniowanie Programów przez Fundację ZWIERZ.
  W związku z podjęciem działalności na terenie Gmin, które weszły do Projektu, Fundacja ZWIERZ zastrzega sobie możliwość zaopiniowania projektu programu. Każda Gmina w porozumieniu zobowiąże się do przekazania projektu programu do zaopiniowania w trybie art. 11a ust. 7 u.o.z.
 4. Zasady wykonywania zabiegów – umowa z lekarzem weterynarii.
  Gmina wskaże Fundacji ZWIERZ zakład/zakłady lekarsko-weterynaryjne, który/które będą realizować zabiegi, o których mowa w pkt 2. Na wybór wskazanego zakładu Fundacja ZWIERZ ma prawo niewyrażenia zgody.

  Nie poddaje się zabiegowi kastracji zwierząt, co do których istnieją przeciwwskazania ze względu na stan zdrowia oraz zwierząt zbyt młodych (niedojrzałych płciowo).

  Szczegółowe postanowienia umowy Gminy z lekarzem weterynarii wymagane w ramach uczestniczenia w Projekcie określone są w porozumieniu zwieranym pomiędzy Fundacją ZWIERZ a Gminą, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Promowanie Projektu, przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców i przeprowadzanie zabiegów.

  PROMOCJA ZWIERZOWEJ AKCJI KASTRACJA!
  Fundacja ZWIERZ (także przy współpracy z Organizacjami lub Osobami Współpracującymi (jeżeli działają na terenie danej Gminy) ustali z każdą z Gmin sposób i terminy promowania zadań wprowadzonych do programu w ramach Projektu.
  Promocja będzie polegać na:
  1. rozwieszeniu plakatów w urzędzie Gminy, na przystankach i w miejscach użyteczności publicznej oraz dystrybucję ulotek – plakaty i ulotki zostaną przygotowane i przekazane Gminie przez Fundację ZWIERZ;
  2. ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy i w mediach społecznościowych informacji o możliwości skorzystania z bezpłatnych zabiegów kastracji i znakowania zwierząt na zasadach określonych w Programie;
  3. poinformowaniu o Projekcie sołtysów (z przekazaniem ulotek do dalszego ich udostępnienia mieszkańcom sołectw) oraz społecznych opiekunów kotów wolno żyjących.
  Promocja powinna zostać zorganizowana i przeprowadzona tak, by każdy mieszkaniec Gminy mógł się dowiedzieć o możliwości skorzystania nieodpłatnie z zabiegu kastracji swojego zwierzęcia oraz jego oznakowania, a także o bezpłatnym kastrowaniu i znakowaniu kotek/kocurów wolno żyjących.

  PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DOTYCZACYCH KASTRACJI I ZNAKOWANIA ZWIERZĄT OD MIESZKAŃCÓW

  Sposób przyjmowania zgłoszeń dotyczących kastracji i znakowania zwierząt od mieszkańców Gminy powinien być wskazany w ogłoszeniach, w tym na plakatach i ulotkach.

  Gmina pokryje koszty zabiegów kastracji zwierzęcia osobom zamieszkałym na terenie Gminy według kolejności zgłoszeń, jednocześnie wprowadzając (kwestia ta powinna zostać uregulowana w programie) zasadę zapewnienia wykonania zabiegów u zwierząt, których opiekunami są osoby niezamożne, których sytuacja życiowa nie pozwala na pokrycie kosztów zabiegów lub znacznie je utrudnia. W przypadku tych osób nie powinno się stosować zasady ograniczenia liczby zwierząt poddawanych zabiegom w danym roku, jak też wziąć pod uwagę ewentualny utrudniony kontakt z Gminą bądź brak możliwości przewiezienia zwierzęcia na zabieg. W ostatnim wskazanym przypadku Gmina powinna przewidzieć udzielenie pomocy opiekunowi zwierzęcia.

  TERMIN ZAKOŃCZENIA WYKONYWANIA ZABIEGÓW

  Zabiegi kastracji zwierząt oraz ich znakowania zostaną przeprowadzone do dnia 31 października 2022 r. Do tego terminu środki finansowe przeznaczone na realizację Projektu w ramach II edycji (2021/22), w każdej gminie 10 000,00 zł, Gminy mają obowiązek wydać w całości , zgodnie z postanowieniami porozumień i umów darowizny zawartych przez Fundację ZWIERZ z Gminami.

 6. Sprawozdania z wykonanych zabiegów kastracji i znakowania każda Gmina biorąca udział w Projekcie przekazuje Fundacji ZWIERZ do 15. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zabiegi zostały wykonane. Sprawozdania są przekazywane w wersji elektronicznej, na formularzu miesięcznego sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

  Sprawozdania te są opracowywane na podstawie sprawozdań przekazanych przez lekarza weterynarii, z którym Gmina ma podpisaną umowę. Każde sprawozdanie należy przesłać na adres: raporty@akcjakastracja.org.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin dotyczy Projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! w zakresie działań zaplanowanych na okres od 1 października 2021 roku do 31 października 2022 r. i obejmuje promocję i finansowanie zabiegów kastracji i znakowania zwierząt w Gminach w roku 2022.

W celu wsparcia realizacji Projektu, Fundacja ZWIERZ uruchamia Infolinię Konsultacyjną – trzy razy w tygodniu. Od wtorku do czwartku, w godzinach pracy urzędów Gmin (11:00-13:00), będzie można skonsultować kwestie związane z realizacją Projektu oraz kwestie prawne.

Fundacja ZWIERZ będzie administratorem danych osobowych w ramach realizacji każdego z etapów Projektu. Uczestników Projektu informuje się o sposobie przetwarzania danych, czasie ich przetwarzania oraz uprawnieniach przy podpisywaniu poszczególnych porozumień.

VI. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór porozumienia
 2. Wzór umowy darowizny
 3. Formularz miesięcznego sprawozdania z wykonanych zabiegów