SPIS TREŚCI

 1. ZAŁOŻENIA I CELE WSPÓŁPRACY,
 2. ZASADY ZGŁOSZENIA ORGANIZACJI I OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE,
 3. DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE I OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE,
 4. ETAPY PROJEKTU I CZAS ICH REALIZACJI,
 5. SZKOLENIA,
 6. ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI I EWALUACJA,
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. ZAŁOŻENIA I CELE WSPÓŁPRACY

ZWIERZowa Akcja Kastracja! jest projektem (dalej również jako: „Projekt”), w którym istotną rolę stanowi współpraca Fundacji ZWIERZ z lokalnymi organizacjami społecznymi i lokalnie działającymi osobami, zaangażowanymi w działania na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym lub tymi, które chcą się w tego typu działania zaangażować (dalej jako: „Organizacje” i „Osoby Współpracujące”).

W ramach Projektu Organizacje i Osoby Współpracujące podejmą się nawiązania współpracy z organami gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w celu wprowadzenia na ich terenie ZWIERZowej Akcji Kastracja!.

Celem Projektu jest zlikwidowanie zjawiska bezdomności zwierząt oraz poprawa jakości utrzymywania zwierząt domowych na terenach wskazanych wyżej gmin. Fundacja ZWIERZ przekaże każdej gminie, która przystąpiła do Akcji, środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł (pięciu tysięcy złotych zero groszy) na wykonanie zabiegów kastracji oraz trwałego znakowania psów i kotów będących pod opieką mieszkańców gmin i kotów wolno żyjących, pod warunkiem przekazania przez te gminy kwoty co najmniej tej samej wysokości, na ten sam cel oraz przekaże opinię na temat projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt przygotowanego przez każdą z gmin.

Fundacja ZWIERZ:

 1. zapewni Organizacjom i Osobom Współpracującym udział w szkoleniach z zakresu prawa z obszaru opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i projektu Akcji Kastracja!;
 2. przekaże Organizacjom i Osobom Współpracującym materiały informacyjne dotyczące zalet znakowania zwierząt i ich kastracji, przeznaczone do promowania Akcji Kastracja! w Gminach;
 3. przekaże gminom, z którymi Organizacja albo Osoba Współpracująca nawiąże współpracę, środków finansowych wysokości 5 000,00 zł (pięciu tysięcy złotych zero groszy) na wykonanie zabiegów kastracji oraz trwałego znakowania zwierząt będących pod opieką mieszkańców gmin i kotów wolno żyjących, pod warunkiem przekazania przez te gminy kwoty co najmniej tej samej wysokości, na ten sam cel;
 4. wesprze Organizacje i Osoby Współpracujące podczas wykonywania przez nie poszczególnych zadań określonych w rozdziale III.

 

II. ZASADY ZGŁOSZENIA ORGANIZACJI I OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

Do udziału w Projekcie mogą aplikować:

 1. Organizacje Współpracujące – organizacje społeczne prowadzące lokalne działania na rzecz ochrony zwierząt lub planujące ich prowadzenie, zarejestrowane według wymagań prawa polskiego, nie będące w stanie likwidacji – stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe oraz fundacje;
 2. Osoby Współpracujące – osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które podejmują lokalnie działania na rzecz ochrony zwierząt lub planują ich prowadzenie.

Nabór Organizacji i Osób Współpracujących odbędzie się on-line, za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.akcjakastracja.org. Formularz będzie aktywny w dniach 1.08.2022 – 31.08.2022 r. do godziny 23:59.

W imieniu aplikujących organizacji społecznych formularz powinien zostać wysłany przez osobę uprawnioną do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli.

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O przyjęciu do udziału w ZWIERZowej Akcji Kastracja! organizacja lub osoba aplikująca zostanie powiadomiona mailowo lub telefonicznie w terminie do 5 września 2022 r.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, Fundacja ZWIERZ ma prawo przyjąć do udziału w Projekcie organizacje i osoby aplikujące, które wykażą się większym doświadczeniem w tematyce przeciwdziałania bezdomności zwierząt i/lub wskażą do współpracy gminy, w których pomoc we wdrożeniu realizacji zadania polegającego na kastracji zwierząt będzie najbardziej potrzebna.

 

III. DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE I OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE

W ramach współpracy Organizacje oraz Osoby Współpracujące:

 1. wezmą udział w dwuczęściowym szkoleniu (razem 5 godzin) opracowanym i zorganizowanym przez Fundację ZWIERZ – w przypadku Organizacji będą to co najmniej dwie osoby, członkowie lub wolontariusze;
 2. wskażą co najmniej dwie gminy, które przystąpią do projektu i będą go realizować;
 3. umówią i odbędą co najmniej jedno spotkanie z organem wykonawczym każdej z gmin, o których mowa w pkt 2, w celu przedstawienia projektu i zachęcenia gminy do uczestniczenia w nim (w tym przedstawią zalety kastracji i znakowania zwierząt właścicielskich, jako najlepszego sposobu likwidacji bezdomności zwierząt oraz zasady projektu);
 4. przekażą Fundacji ZWIERZ pisemne sprawozdanie z każdego ze spotkań, o których mowa wyżej (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2);
 5. przekażą Fundacji ZWIERZ informacje o zakładach lekarsko-weterynaryjnych na terenie Gmin, o których mowa wyżej, co do których mają wiedzę o ich rzetelnym wykonywaniu opieki nad zwierzętami, które to zakłady mogą polecić, jako wykonujące zabiegi kastracji i znakowania w ramach Projektu;
 6. będą aktywnie pomagać w realizacji Projektu, w tym wspierać gminy w efektywnym rozdysponowaniu materiałów informacyjnych, a w razie potrzeby np. pomogą mieszkańcom w skorzystaniu z usługi – zawiozą i przywiozą psa lub kota na zabieg (zawsze pod warunkiem wyrażenia zgody przez właściciela zwierzęcia);
 7. zgłoszą Fundacji ZWIERZ wszelkie niezgodności realizacji Projektu z jego założeniami.

 

IV. ETAPY PROJEKTU I CZAS ICH REALIZACJI

Na realizację projektu składa się dziewięć działań:

 1. Nabór Organizacji i Osób Współpracujących oraz wskazanie gmin i podpisanie porozumień
 • Nabór do Projektu prowadzony będzie w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 za pośrednictwem formularza na stronie: www.akcjakastracja.org;
 • Organizacja Współpracująca w formularzu wskaże co najmniej dwie gminy, z którymi chce nawiązać współpracę, zaś Osoba Współpracująca co najmniej jedną;
 1. Udział Organizacji i Osób Współpracujących w szkoleniach – szkolenia odbędą się w okresie od 1 września do 30 września 2022 r.
 2. Wysłanie przez Fundację ZWIERZ do gmin listów intencyjnych;

List intencyjny ma ułatwić Organizacjom i Osobom Współpracującym nawiązanie kontaktów z gminami i jednocześnie stanowi zobowiązanie Fundacji ZWIERZ do przyjęcia gminy do programu. Listy zostaną wysłane do dnia 10 października 2022 r.

 1. Nawiązanie przez Organizacje i Osoby Współpracujące współpracy z gminami;

W okresie od 1 października do 31 października 2022 r. Organizacje i Osoby Współpracujące nawiążą współpracę z gminami, wskazanymi przez siebie w formularzu zgłoszeniowym. Pierwsze spotkanie z organem wykonawczym gminy powinno mieć miejsce do dnia 15 października 2022 r., ze względu na termin opracowywania przez gminy programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności, w których powinny się znaleźć postanowienia dotyczące Akcji Kastracja!

Wskazane w formularzu gminy powinny być Organizacjom i Osobom Współpracującym wcześniej znane, przynajmniej w zakresie rzeczywistej sytuacji – potrzeby wprowadzenia na ich terenie zabiegów kastracji zwierząt przebywających pod opieką mieszkańców tych gmin, liczby zwierząt bezdomnych w gminie, podejmowanych przez gminę działań na rzecz zapobiegania bezdomności oraz zaplanowanych i wdrożonych standardów opieki nad kotami wolno żyjącymi.

Jeżeli żadna ze wskazanych Gmin nie przystąpi do projektu bądź tylko jedna z nich przystąpi, Organizacja lub Osoba Współpracująca może wskazać gminę inną niż w formularzu zgłoszeniowym, jednak nawiązanie współpracy z gminą musi zostać zrealizowane we wskazanym wyżej okresie.

Organizacje i Osoby Współpracujące złożą sprawozdanie z pierwszego oraz następnych spotkań w gminach na etapie nawiązywania przez nie współpracy z Gminami na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Sprawozdanie to zostanie przekazane Fundacji ZWIERZ w terminie 7 dni od odbycia każdego ze spotkań, w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@akcjakastracja.org

 1. Nawiązanie przez Fundację ZWIERZ współpracy z gminami i podpisanie umów;

Fundacja ZWIERZ nawiąże współpracę z gminami na zasadach określonych w Regulaminie Współpracy z Gminami 2022/23.

 1. Promocja ZWIERZowej Akcji Kastracja!;

Z każdą z gmin Organizacja lub Osoba Współpracująca, w porozumieniu z Fundacją ZWIERZ, ustalą sposób i terminy promowania ZWIERZowej Akcji Kastracja! Promocja może polegać na ogłoszeniu na stronie gminy informacji o środkach finansowych przeznaczonych na finansowanie zadań objętych niniejszym projektem oraz rozwieszeniu plakatów w urzędzie gminy, na przystankach i w miejscach użyteczności publicznej, jak też przeprowadzeniu spotkania edukacyjno-informacyjnego z sołtysami.

Promocja powinna zostać zorganizowana i przeprowadzona tak, by każdy mieszkaniec Gminy mógł się dowiedzieć o możliwości w pełni bezpłatnego wykastrowania swojego zwierzęcia oraz jego oznakowania, a także o bezpłatnym kastrowaniu kotów wolno żyjących.

 1. Realizacja ZWIERZowej Akcji Kastracja! – przeprowadzenie zabiegów kastracji zwierząt oraz ich znakowania.

Zabiegi kastracji zwierząt oraz ich znakowania będą realizowane do dnia 30 listopada 2023 r.

Organizacje i Osoby Współpracujące będą aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu przez:

 1. udzielanie pomocy osobom, dla których przetransportowanie zwierząt na zabieg będzie znacznie utrudnione bądź niemożliwe, dodatkowo o takich sytuacjach zostaną poinformowane organy wykonawcze Gmin, sołtysów oraz Fundację ZWIERZ;
 2. monitorowanie rzetelności realizacji projektu, w szczególności w zakresie dostępności wykonania bezpłatnie zabiegu na zwierzęciu będącego pod opieką osób o niskich dochodach;
 3. zorganizowanie i przeprowadzenie wyłapania kotów wolno żyjących, przetransportowanie ich do zakładu lekarsko-weterynaryjnego oraz wypuszczenie w miejscu dotychczasowego bytowania lub zapewnienie opieki i adopcji, w przypadku kotów, które będą tego wymagały.
 1. Ankieta ewaluacyjna.

Organizacje i Osoby Współpracujące w pierwszym tygodniu października 2023 r. otrzymają do wypełnienia ankiety ewaluacyjne dotyczące przebiegu projektu. Termin wypełnienia ankiet: do 31 października 2023 r.

 

V. WARSZTATY DLA ORGANIZACJI I OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Szkolenia będą prowadzone on-line i zostaną zrealizowane w okresie dwóch tygodni (jedno szkolenie w tygodniu). Każde szkolenie będzie trwało 2,5 godziny i zostanie przeprowadzone w godzinach 17:30- 20:00.

Warsztaty realizowane będą za pośrednictwem platformy internetowej ZOOM. Udział w

szkoleniach wymaga od uczestników dostępu do Internetu, posiadania głośników, mikrofonu  oraz  kamery  internetowej  umożliwiających  połączenie  się  i  aktywne uczestnictwo w szkoleniu.

Tematyka warsztatów:

 1. Zasady i cele ZWIERZowej Akcji Kastracja! oraz zalety przeprowadzania zabiegów trwałego ubezpłodnienia;
 2. Prawne aspekty opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminach.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin dotyczy projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! w zakresie działań zaplanowanych na lata 2022-2023.

Fundacja ZWIERZ jest administratorem danych osobowych w ramach realizacji każdego z etapów projektu.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór listu intencyjnego.
 2. Formularz sprawozdania ze spotkania Organizacji albo Osoby Współpracującej z Gminą.