Regulamin Współpracy z Organizacjami i Osobami Współpracującymi

I. ZAŁOŻENIA I CELE WSPÓŁPRACY

Zwierzowa Akcja Kastracja! jest projektem (dalej również jako: „Projekt”), w którym istotną rolę stanowi współpraca Fundacji ZWIERZ z lokalnymi organizacjami społecznymi i lokalnie działającymi osobami, zaangażowanymi w działania na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym lub tymi, które chcą się w tego typu działania zaangażować (dalej jako: „Organizacje” i „Osoby Współpracujące”).

Fundacja ZWIERZ udzieli kompleksowego wsparcia Organizacjom i Osobom Współpracującym w nawiązywaniu współpracy z organami gmin w celu właściwego wdrożenia i realizacji zadań polegających na wprowadzeniu kastracji i trwałego znakowania zwierząt przebywających pod opieką mieszkańców gminy oraz kotów wolno żyjących.

Wsparcie polegać będzie na:

 1. zapewnieniu Organizacjom i Osobom Współpracującym udział w szkoleniach z zakresu prawa i współpracy z gminami z obszaru opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
 2. przekazaniu gminom, z którymi Organizacja albo Osoba Współpracująca nawiąże współpracę, środków finansowych wysokości 5 000,00 zł (pięciu tysięcy złotych zero groszy) na wykonanie zabiegów kastracji oraz trwałego znakowania zwierząt będących pod opieką mieszkańców gmin i kotów wolno żyjących, pod warunkiem przekazania przez te gminy kwoty co najmniej tej samej wysokości, na ten sam cel;
 3. przekazaniu gminom, o których mowa w pkt 2, materiałów informacyjnych dotyczących zalet znakowania zwierząt i ich kastracji, materiały te zostaną przekazane również Organizacjom i Osobom Współpracującym w liczbie niezbędnej do odbycia spotkań w Gminach;
 4. zaopiniowanie projektów programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt przygotowanych przez gminy, o których mowa w pkt 2 oraz przekazanie gminom wzorów zapisów proponowanych do wprowadzenia w tych aktach;
 5. wspieranie Organizacji i Osób Współpracujących podczas wykonywania przez nie poszczególnych zadań – między innymi w tym celu zostanie uruchomiona Infolinia Konsultacyjna.

II. ZASADY ZGŁOSZENIA ORGANIZACJI I OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

Do udziału w projekcie mogą aplikować:

 • Organizacje Współpracujące – organizacje społeczne prowadzące lokalne działania na rzecz ochrony zwierząt lub planujące ich prowadzenie, zarejestrowane według wymagań prawa polskiego, niebędące w stanie likwidacji – stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe oraz fundacje;
 • Osoby Współpracujące – osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które podejmują lokalnie działania na rzecz ochrony zwierząt lub planują ich prowadzenie.

Nabór Organizacji i Osób Współpracujących odbędzie się on-line, za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.akcjakastracja.org. Formularz będzie aktywny w dniach 1.07.2021 – 1.08.2021 r. do godziny 23:59.

W imieniu aplikujących organizacji społecznych formularz powinien zostać wysłany przez osobę uprawnioną do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli.

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O przyjęciu do udziału w ZWIERZowej Akcji Kastracja! organizacja lub osoba aplikująca zostanie powiadomiona mailowo lub telefonicznie w terminie do 5 sierpnia 2021 r.

Do Projektu przyjęte zostaną organizacje i osoby aplikujące, które prześlą uzupełniony formularz zgłoszeniowy oraz złożą oświadczenie o gotowości do udziału w projekcie.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, Fundacja ZWIERZ ma prawo przyjąć do udziału w Projekcie organizacje i osoby aplikujące, które wykażą się większym doświadczeniem w tematyce przeciwdziałania bezdomności zwierząt i/lub wskażą do współpracy gminy, w których pomoc we wdrożeniu realizacji zadania polegającego na kastracji zwierząt będzie najbardziej potrzebna.

III. DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE I OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE

W ramach współpracy Organizacje oraz Osoby Współpracujące:

 1. wezmą udział w trzyczęściowym szkoleniu (razem 9 godzin) opracowanym i zorganizowanym przez Fundację ZWIERZ – w przypadku Organizacji będą to co najmniej dwie osoby, członkowie lub wolontariusze;
 2. wskażą co najmniej dwie gminy, które przystąpią do projektu i będą go realizować;
 3. umówią i odbędą co najmniej jedno spotkanie z organem wykonawczym każdej z gmin, o których mowa w pkt 2, w celu przedstawienia projektu i zachęcenia gminy do uczestniczenia w nim (w tym przedstawią zalety kastracji i znakowania zwierząt właścicielskich, jako najlepszego sposobu likwidacji bezdomności zwierząt oraz zasady projektu);
 4. przekażą Fundacji ZWIERZ pisemne sprawozdanie z każdego ze spotkań, o których mowa wyżej;
 5. przekażą Fundacji ZWIERZ informacje o zakładach lekarsko-weterynaryjnych na terenie Gmin, o których mowa wyżej, co do których mają wiedzę o ich rzetelnym wykonywaniu opieki nad zwierzętami, które to zakłady mogą polecić, jako wykonujące zabiegi kastracji i znakowania w ramach Projektu;
 6. będą aktywnie pomagać w realizacji Projektu, w tym wspierać gminy w efektywnym rozdysponowaniu materiałów informacyjnych, a w razie potrzeby np. pomogą mieszkańcom w skorzystaniu z usługi – zawiozą i przywiozą psa lub kot na zabieg (zawsze pod warunkiem wyrażenia zgody przez właściciela zwierzęcia);
 7. zgłoszą Fundacji ZWIERZ wszelkie niezgodności realizacji Projektu z jego założeniami.

Szczegółowe zasady współpracy zostały określone w porozumieniu pomiędzy Fundacją ZWIERZ a Organizacją lub Organizacją Współpracującą, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

IV. ETAPY PROJEKTU I CZAS ICH REALIZACJI

Na realizację projektu składa się dziewięć działań:

 • Nabór Organizacji i Osób Współpracujących oraz wskazanie gmin i podpisanie porozumień

- Nabór do Projektu prowadzony będzie w okresie od 1 lipca do 1 sierpnia 2021 r. za pośrednictwem formularza na stronie: www.akcjakastracja.org;

- Organizacja Współpracująca w formularzu wskaże co najmniej dwie gminy, z którymi chce nawiązać współpracę, zaś Osoba Współpracująca co najmniej jedną;

- Podpisanie porozumienia między Organizacjami/Osobami Współpracującymi a Fundacją  nastąpi do 15 sierpnia 2021 r.

 • Udział Organizacji i Osób Współpracujących w szkoleniach – szkolenia odbędą się w okresie od 16 sierpnia do 26 września 2021 r.
 • Wysłanie przez Fundację ZWIERZ do gmin listów intencyjnych;

List intencyjny ma ułatwić Organizacjom i Osobom Współpracującym nawiązanie kontaktów z gminami i jednocześnie stanowi zobowiązanie Fundacji ZWIERZ do przyjęcia gminy do programu. Listy zostaną wysyłane do Gmin do 1 października 2021 r.

 • Nawiązanie przez Organizacje i Osoby Współpracujące współpracy z gminami;

W okresie od 1 października do 1 listopada 2021 r. Organizacje i Osoby Współpracujące nawiążą współpracę z gminami, wskazanymi przez siebie w formularzu zgłoszeniowym. Pierwsze spotkanie z organem wykonawczym gminy powinno mieć miejsce do dnia 15 października 2021 r., ze względu na termin opracowywania przez gminy programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności, w których powinny się znaleźć postanowienia dotyczące Akcji Kastracja!

Wskazane w formularzu gminy powinny być Organizacjom i Osobom Współpracującym wcześniej znane, przynajmniej w zakresie rzeczywistej sytuacji – potrzeby wprowadzenia na ich terenie zabiegów kastracji zwierząt przebywających pod opieką mieszkańców tych gmin, liczby zwierząt bezdomnych w gminie, podejmowanych przez gminę działań na rzecz zapobiegania bezdomności oraz zaplanowanych i wdrożonych standardów opieki nad kotami wolno żyjącymi.

W celu wsparcia realizacji tego działania, Fundacja ZWIERZ uruchomi Infolinię Konsultacyjną – trzy razy w tygodniu, od wtorku do czwartku, w godzinach pracy urzędów gmin (10:00-12:00) będzie można skonsultować kwestie związane z realizacją projektu oraz kwestie prawne.

Jeżeli żadna ze wskazanych Gmin nie przystąpi do projektu bądź tylko jedna z nich przystąpi, Organizacja lub Osoba Współpracująca może wskazać gminę inną niż w formularzu zgłoszeniowym, jednak nawiązanie współpracy z gminą musi zostać zrealizowane we wskazanym wyżej okresie.

 • Nawiązanie przez Fundację ZWIERZ współpracy z gminami i podpisanie umów;

Po wyrażeniu przez gminę chęci uczestniczenia w Projekcie, Fundacja ZWIERZ zwróci się niezwłocznie do organu wykonawczego w celu podpisania porozumienia oraz umowy darowizny i przekazania wskazanych w niej środków finansowych na rachunek bankowy gminy.

Gmina wskaże zakład lekarsko-weterynaryjny, który będzie realizował zabiegi kastracji (w przypadku samic chodzi o zabieg owariohisterektomii) oraz trwałe oznakowanie psów i kotów przebywających pod opieką mieszkańców gminy oraz kotów wolno żyjących. Na wybór wskazanego zakładu Fundacja ZWIERZ ma prawo niewyrażenia zgody i w tym zakresie bardzo ważne jest udzielenie informacji przez Organizację bądź Osobę Współpracującą, czy zakład ten zapewni bezpieczne przeprowadzenie zabiegów.

Zakład ma zapewnić, oprócz zabiegu przeprowadzonego zgodnie z zasadami wykonywania zawodu lekarza weterynarii, także:

 1. zabezpieczenie w leki wymagane po zabiegu (w tym w razie potrzeby przeprowadzenie badania krwi przed zabiegiem u zwierząt tego wymagających oraz podanie antybiotyku po zabiegu),
 2. oznakowanie kota lub psa będącego pod opieką mieszkańca gminy przez wszczepienie pod skórę mikroczipu (transpondera) i wpisanie numeru każdego oznakowanego zwierzęcia do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE ANIMAL (https://www.safe-animal.eu/) bądź innej ogólnopolskiej baz zwierząt oznakowanych;
 3. oznakowanie kota wolno żyjącego przez przycięcie ucha.

Fundacja ZWIERZ przekaże gminie (bezpośrednio albo za pośrednictwem Organizacji albo Osoby Współpracującej) materiały informacyjne, tj.:

 1. informator zawierający informacje dotyczące zasad tworzenia programów i ich realizacji oraz znaczenia kastracji i znakowania zwierząt;
 2. informator o kotach;
 3. plakaty promujące kastrację zwierząt;
 4. ulotki dotyczące: kastracji psów i kotów przebywających pod opieką mieszkańców gminy, trwałego znakowania tych zwierząt oraz opieki nad kotami wolno żyjącymi, w szczególności konieczności ich kastracji.
  • Udział gmin w szkoleniach

Gminy będą uczestniczyć w szkoleniach przeprowadzonych w okresie 15 listopada – 15 grudnia 2021 r.

Szkolenia dla gmin obejmą następujące tematy:

 1. tworzenie i realizacja programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 2. humanitarne traktowanie zwierząt – zadania gmin w zakresie pomocy zwierzętom,
 3. odbiory zwierząt w trybie art. 7 ustawy o ochronie zwierząt
  • Promocja ZWIERZowej Akcji Kastracja!;

Z każdą z gmin Organizacja lub Osoba Współpracująca, w porozumieniu z Fundacją ZWIERZ, ustalą sposób i terminy promowania ZWIERZowej Akcji Kastracja! Promocja może polegać na ogłoszeniu na stronie gminy informacji o środkach finansowych przeznaczonych na finansowanie zadań objętych niniejszym projektem oraz rozwieszeniu plakatów w urzędzie gminy, na przystankach i w miejscach użyteczności publicznej, jak też przeprowadzeniu spotkania edukacyjno-informacyjnego z sołtysami oraz przekazaniu im ulotek do dalszego ich udostępnienia mieszkańcom.

Promocja powinna zostać zorganizowana i przeprowadzona tak, by każdy mieszkaniec Gminy mógł się dowiedzieć o możliwości w pełni bezpłatnego wykastrowania swojego zwierzęcia oraz jego oznakowania, a także o bezpłatnym kastrowaniu kotów wolno żyjących.

 • Realizacja ZWIERZowej Akcji Kastracja! – przeprowadzenie zabiegów kastracji zwierząt oraz ich znakowania.

Zabiegi kastracji zwierząt oraz ich znakowania zostaną przeprowadzone do dnia 30 października 2022 r. Do tego terminu środki finansowe przeznaczone na projekt ZWIERZowa Akcja Kastracja 2021/22! (w każdej gminie 10 000,00 zł) zostaną w całości wydane, zgodnie z postanowieniami porozumień i umów darowizny podpisanymi przez Fundację ZWIERZ z Gminami.

Organizacje i Osoby Współpracujące będą aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu przez:

 1. udzielanie pomocy osobom, dla których przetransportowanie zwierząt na zabieg będzie znacznie utrudnione bądź niemożliwe, dodatkowo o takich sytuacjach zostaną poinformowane organy wykonawcze Gmin, sołtysów oraz Fundację ZWIERZ;
 2. monitorowanie rzetelności realizacji projektu, w szczególności w zakresie dostępności wykonania bezpłatnie zabiegu na zwierzęciu będącego pod opieką osób o niskich dochodach;
 3. zorganizowanie i przeprowadzenie wyłapania kotów wolno żyjących, przetransportowanie ich do zakładu lekarsko-weterynaryjnego oraz wypuszczenie w miejscu dotychczasowego bytowania lub zapewnienie opieki i adopcji, w przypadku kotów, które będą tego wymagały.
  • Sprawozdanie końcowe.

Po zakończeniu realizacji projektu, tj. etapu, o którym mowa w punkcie poprzednim (pkt 8), Organizacja lub Osoba Współpracująca przekaże do dnia 15 listopada 2022 r. sprawozdanie końcowe z realizacji projektu, na podstawie wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 4.

W okresie  6 miesięcy następujących po zakończeniu projektu, tj. od 15 listopada 2022 r. do 15 maja 2023 r. Organizacje i Osoby Współpracujące pozostaną w kontakcie z Fundacją ZWIERZ w celu weryfikacji treści gminnych programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023 w gminach.

V. WARSZTATY DLA ORGANIZACJI I OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Szkolenia będą prowadzone on-line i zostaną zrealizowane w okresie trzech tygodni (jedno szkolenie w tygodniu). Przewidziano realizację szkoleń w dwóch turach, a przydział Organizacji i Osób Współpracujących do konkretnej tury zależy od kolejności zgłoszeń. Każde szkolenie będzie trwało 3 godziny i zostanie przeprowadzone w godzinach 17:30-20:30.

Warsztaty realizowane będą za pośrednictwem platformy internetowej ZOOM. Udział w szkoleniach wymaga od uczestników dostępu do Internetu, posiadania głośników, mikrofonu oraz kamery internetowej umożliwiających połączenie się i aktywne uczestnictwo w szkoleniu.

Tematyka warsztatów:

 1. Zasady ZWIERZowej Akcji Kastracja! i zalety przeprowadzania zabiegów trwałego ubezpłodnienia;
 2. Prawne aspekty opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminach;
 3. Praktyczne aspekty współpracy z gminami w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

VI. ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI I EWALUACJA

 1. Sprawozdawczość.

Z realizacji poszczególnych etapów projektu Organizacje i Osoby Współpracujące oraz Gminy będą przekazywać Fundacji ZWIERZ informacje w formie sprawozdań na następujących zasadach:

 • Organizacje i Osoby Współpracujące złożą sprawozdanie z pierwszego oraz następnych spotkań w gminach na etapie nawiązywania przez nie współpracy z Gminami na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

Sprawozdanie to zostanie przekazane Fundacji ZWIERZ w terminie 7 dni od odbycia każdego ze spotkań, w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@akcjakastracja.org

 • Organizacje i Osoby Współpracujące w terminie do 15 listopada 2022 r. przekażą Fundacji ZWIERZ sprawozdanie końcowe z przebiegu realizacji projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu, w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@akcjakastracja.org
 1. Ewaluacja projektu w zakresie współpracy z Organizacjami i Osobami Współpracującymi.
 • Po ukończeniu szkoleń Organizacja oraz Osoby Współpracujące otrzymają do wypełnienia ankiety, zawierające pytania dotyczące ich opinii o treści i sposobie przeprowadzenia szkoleń.
 • Po zakończeniu projektu (w dniach 1-15 listopada 2022 r.) Organizacje oraz Osoby Współpracujące przekażą sprawozdania końcowe. Po przekazaniu sprawozdania otrzymają do wypełnienia ankiety ewaluacyjne.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin dotyczy projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! w zakresie działań zaplanowanych na lata 2021-2022.

Fundacja ZWIERZ będzie administratorem danych osobowych w ramach realizacji każdego z etapów projektu. Uczestników projektu informuje się o sposobie przetwarzania danych, czasie ich przetwarzania oraz uprawnieniach przy podpisywaniu poszczególnych porozumień.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Wzór porozumienia Fundacji ZWIERZ z Organizacją albo Osobą Współpracującą
 2. Wzór listu intencyjnego
 3. Formularz sprawozdania ze spotkania Organizacji albo Osoby Współpracującej z Gminą
 4. Formularz sprawozdania końcowego