Informacja Ogólna o ZWIERZowej Akcji Kastracja! 2021/22

I. ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU

ZWIERZowa Akcja Kastracja! jest projektem (dalej również jako: „Projekt”), ma na celu istotne zmniejszenie liczby zwierząt bezdomnych oraz ich humanitarne traktowanie na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Cel ten ma zostać zrealizowany dzięki:

  1. wprowadzeniu w gminach, do prawa lokalnego, i wdrożenie finansowania i propagowania sterylizacji/kastracji zwierząt, tj. zadań określonych w art. 11a ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2020 poz. 638);
  2. współpracy pomiędzy Fundacją ZWIERZ, organami uchwałodawczymi i wykonawczymi gmin oraz działaczami i organizacjami lokalnymi w realizacji zadań, o których mowa w lit. a;
  3. podniesieniu kompetencji osób zajmujących się w urzędach gmin sprawami dotyczącymi zwierząt oraz członków organizacji społecznych i osób podejmujących działania indywidualnie na rzecz zwierząt przez udział w szkoleniach;
  4. edukacji mieszkańców gmin.

II. UCZESTNICY PROJEKTU

Uczestnikami projektu są:

  • Fundacja ZWIERZ;
  • Organizacje i Osoby Współpracujące;
  • Gminy.

III. KTO MOŻE APLIKOWAĆ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

Udział w projekcie może wziąć:

  1. Każda organizacja społeczna albo osoba, która działa lub chce działać na rzecz zwierząt może zgłosić się do udziału w ZWIERZowej Akcji Kastracja!, jednak powinna mieć pewność, że chce podjąć lokalne działania na rzecz realizacji celów wskazanych, jako cele ZWIERZowej Akcji Kastracja!
  2. Każda gmina wiejska albo miejsko-wiejska, która chce efektywnie działać w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt i w tym celu przeznaczyć środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł na wprowadzenie w Gminie programu sterylizacji/kastracji oraz trwałego znakowania zwierząt właścicielskich oraz kotów wolno żyjących.

Od gmin oraz organizacji i osób uczestniczących wymagane jest spełnienie wymogów formalnych – podpisanie odpowiednio porozumień i umów, udział w szkoleniach oraz wprowadzenie odpowiednich postanowień do programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt, a także do umów z lekarzami weterynarii.

Szczegóły zostały określone w regulaminach, o których mowa w części IV.

IV. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje o zadaniach poszczególnych uczestników, szkoleniach i sposobie udzielania wsparcia przez Fundację ZWIERZ zostały zawarte w regulaminach udziału w ZWIERZowej Akcji Kastracja! tj.: Regulaminie dla Organizacji i Osób Współpracujących oraz Regulaminie dla Gmin.

Informacje o terminach i poszczególnych etapach będą ogłaszane na stronie www.akcjakastracja.org